Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 3a. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), a u vezi sa članom 14. stav (1) alineja 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04. 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16) i članom 3. Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15 i 34/21), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici održanoj 20.04.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI


Član 1.


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06. 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19 i 18/20), u poglavlju X. Takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima, Tar. broj 106. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) Od takse po ovom tarifnom broju oslobođeni su stranci kojima je odobren privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga, a na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je donesena u skladu sa članom 58. stav (2) tačka d) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15 i 34/21) za:

a) prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima ili policiji koju lično vrše stranac ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti,

b) za izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka i

c) za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca iz člana 77. Zakona o strancima.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 22/22
20. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!