Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 51. tačka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i člana 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 52. vanrednoj sjednici, održanoj 10. maja 2024. godine, donijelo je


ODLUKU


O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Igor Planinić razrješava se dužnosti zamjenika generalnog sekretara Predsjedništva Bosne i Hercegovine - rukovodeći državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom, zbog isteka mandata.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-1291-2/24
10. maja 2024. godine
Sarajevo


Predjedavajući
Dr. Denis Bećirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!