Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O PROVOĐENJU CARINSKOG POSTUPKA PO KARNETU ATA


Član 1.


U Uputstvu o provođenju carinskog postupka po karnetu ATA ("Službeni glasnik BiH", broj 34/11) u članu 6. stav (3) druga rečenica zamjenjuje se novom rečenicom koja glasi: "Broj karneta ATA sastoji se od dva latinična slova (ISO oznaka zemlje izdavaoca) i ostalih alfanumeričkih znakova koje određuje zemlja izdavalac".

Član 2.


Iza člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:


"Član 27a.


(Certifikat za rješavanje nerazduženog karneta ATA)

(1) U slučajevima kada nosilac karneta ATA izdatog u Bosni i Hercegovini po kojem je roba stavljena u postupak privremenog izvoza, prilikom ponovnog uvoza robu ne prijavi na odgovarajući način radi razduženja karneta ATA, a isti je uništen, izgubljen ili ukraden dokument, carinski organ može, čak i ako je rok važenja izdatog karneta ATA istekao, izdati Certifikat za rješavanje nerazduženog karneta ATA.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, na pisani zahtjev nosioca karneta ATA, carinski ured nadležan prema mjestu gdje se ponovno uvezena roba nalazi, nakon pregleda robe koju mu nosilac karneta ATA naknadno predoči i odgovarajuće provjere priložene raspoložive dokumentacije, izdaje Certifikat i potvrđuje da je predmetna roba ponovno uvezena u Bosnu i Hercegovinu i to samo za onu predočenu robu koju je mogao precizno identifikovati.

(3) Certifikat za rješavanje nerazduženog karneta ATA izdaje se, na obrascu iz Priloga 4. ovog uputstva, u četiri primjerka. Postupajući carinski ured dva primjerka Certifikata uručuje nosiocu karneta ATA, jedan primjerak dostavlja carinskom uredu kod kojeg je započet postupak privremenog izvoza po odnosnom karnetu ATA radi razduživanja istog u kontrolniku ATA, a jedan zadržava u svojoj evidenciji.

(4) Izdavanje Certifikata ne isključuje primjenu važećih kaznenih propisa."

Član 3.


U članu 29. iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:
"d) Prilog 4. iz člana 27a. stav (3) ovog uputstva - Certifikat za rješavanje nerazduženih, uništenih, izgubljenih ili ukradenih dokumenata za privremeni uvoz."

Član 4.


Ovo uputstvo stupa na snagu 03. februara 2020. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-319-1/20
30. januara 2020. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro DžakulaPretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!