Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 11. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici održanoj 23. juna 2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIVREMENOM FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JULI - SEPTEMBAR 2021. GODINE


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli - septembar 2021. godine.

Član 2.
(Visina sredstava za privremeno finansiranje)

(1) Privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za period iz člana 1. ove odluke utvrđuje se na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20).

(2) Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u periodu juli - septembar 2021. godine odobravaju se sredstva u iznosu 249.000.000 KM što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Član 3.
(Raspored rashoda po budžetskim korisnicima)

(1) Raspored rashoda po budžetskim korisnicima za period iz člana 1. ove odluke za tekuće rashode vršit će se na osnovu budžeta korisnika utvrđenih u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosima kojima se omogućava obavljanje aktivnosti za zakonom utvrđene nadležnosti budžetskih korisnika. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine usaglašava sa budžetskim korisnicima operativne planove potrošnje za period važenja ove odluke.

(2) Raspored rashoda na stavci Direktni transferi sa Jedinstvenog računa trezora - stavka 9999-1 utvrđenih Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, vršit će se u skladu sa dospijećem obaveza po pojedinim stavkama.

(3) Korištenje tekuće rezerve iz člana 3. tabela 3. stavka 9999-2, podstavka 1 - Tekuća rezerva utvrđene Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu vršit će se u skladu sa članom 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a najviše do 1/4 tekuće rezerve iz članaka 3. tabela 3. stavka 9999-2, podstavka 1. Sredstva tekuće rezerve se u skladu sa članom 11. stav (6) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine mogu koristiti isključivo za finansiranje tekućih rashoda neophodnih za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Višegodišnji projekti i programi posebne namjene)

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršit će se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa članom 14. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, odnosno osigurana namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Član 5.
(Provođenje odluke)

Provođenje ove odluke vršit će Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i institucije Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz budžeta, u skladu sa odredbama i procedurama utvrđenim u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. jula 2021. godine.

VM broj 126/21
23. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!