Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004 - 2015. godina ("Službeni glasnik BiH", broj 51/17) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 70/20), Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, na svojoj 3. sjednici održanoj 15. 6. 2021. godine, u skladu sa članom 20. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENA LICA I POVRATNICI ZA 2016. GODINU


Član 1.


U Listi projekata po Javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture, koja je sastavni dio Odluke o izboru projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2016. godinu, broj K-10-41-1-31-5/18 od 26.3.2018. godine, mijenja se:

"Pod r. br. 34. Grad Bijeljina "Izgradnja crkve u selu Patkovača", u iznosu od 10.000,00 KM, mijenja se i glasi: Grad Bijeljina "Nastavak asfaltiranja Mačvanske ulice u Bijeljini", u iznosu od 10.000,00 KM."

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-1310-19/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!