Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja objavljuje


IZMJENE I DOPUNE SPISKA


AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH"', br. 15/21) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu A Spiska briše se unos 231. za ekstrakt bijelog luka.

2. U dijelu B Spiska dodaje se slјedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

144.

Ekstrakt bijelog luka

Komponente markera: dialilsulfid (DAS1), dialildisulfid (DAS2), dialiltrisulfid (DAS3), dialiltetrasulfid (DAS 4)

Ekstrakt bijelog luka

1 000 g/kg

01.03.2021.

29.02.2036.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Europske unije.

Na osnovu predloženih i podržanih upotreba, utvrđeno je da sljedeći problemi zahtijevaju posebnu i kratkoročnu pažnju u okviru svih odobrenja koja se, prema potrebi, trebaju dodijeliti, izmijeniti ili povući: - rizik za vodene organizme

CAS br. 8000-78-0

8008-99-9

CIPAC br. 916

 3. U dijelu A Spiska briše se unos 199. za Lecanicillium muscarium (prije Verticilium lecanii) SOJ: Ve 6.

4. U dijelu D Spiska dodaje se slјedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

25.

Akanthomyces muscarius soj Ve6 (prije Lecanicillium muscarium soj Ve6)

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.03.2021.

29.02.2036.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika sredstva i radnika, uzimajući u obzir da se smatra da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost, te osigurati da uslovi upotrebe uključuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava.

 


5. U dijelu A Spiska briše se unos 222. za krvno brašno.

6. U dijelu D Spiska dodaje se sledeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

26.

Krvno brašno

90989-74-5

909

Nije primjenjivo

100-postotno krvno brašno s udjelom hemoglobina od najmanje 80 %.

1.04.2021.

31.03.2036.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju:

- na zaštitu riba i vodenih beskičmenjaka ako se primjenjuju manje precizne tehnike prskanja, i

- na potrebu da se sredstva za zaštitu bilja koja sadrže krvno brašno prije upotrebe promiješaju kako bi se proizvod navlažio.

 7. U dijelu D Spiska dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

27.

24-epibrasinolid

CAS br.: 78821-43-9

CIPAC br.: Nije primjenjivo

(3aS,5R,6S,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10((2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroksi-5,6-dimetilheptan-2-il)5,6-dihidroksi-7a,9a-dimetilheksadekahidro-3Hbenzo[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-on

≥ 900 g/kg

31.03.2021.

31.03.2036.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

 8. U dijelu B Spiska, u redu 25. za fenpirazamin, кolona "Čistoća" se mijenja sljedećim:

"≥ 960 g/kg Sljedeća proizvodna nečistoća toksikološki je značajna i ne smije prelaziti sljedeći nivo u tehničkom materijalu:

Hidrazin: najveći sadržaj: < 0,0001 % (1 mg/kg)".

U dijelu B Spiska, u redu 25. za fenpirazamin, kolona "Posebne odredbe" se mijenja sljedećim:

"Zа provođenje jedinstvenih načela iz propisа o jedinstvenim načelima zа ocjenjivаnje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. Čistoća koja je navedena u ovom unosu temelji se na proizvodnji za tržište."

9. U dijelu C Spiska, u redu 16. za natrijev hlorid, kolona "Posebne odredbe" mijenja se sledećim:

"Natrijev hlorid mora se upotrebljavati u skladu s posebnim uslovima navedenima u zaključcima propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS ."

10. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 74., ciram, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

11. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 89., Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.

12. U dijelu A Spiska u šestoj koloni Spiska, prestanak odobrenja, u redu 90., mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

13. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 123., klodinafop, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

14. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 124., pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

15. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 125., rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

16. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 127., tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

17. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 129., klopiralid, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

18. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 130., ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

19. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 131., fosetil, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

20. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 132., trineksapak, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

21. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 133., diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

22. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 134., metkonazol, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

23. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 135., pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

24. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 136., triklopir, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

25. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 137., metrafenon, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

26. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

27. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 139., spinosad, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

28. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 193., Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai soj ABTS-1857 i soj GC-91, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

29. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 194., Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

30. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 195., Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki soj ABTS 351, soj PB 54, soj SA 11, soj SA 12, soj EG 2348, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

31. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 197., Beauveria bassiana soj ATCC 74040, soj GHA, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

32. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 198., Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

33. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 200., Metarhizium anisopliae var. anisopliae (prije Metarhizium anisopliae) soj BIPESCO 5/ F52, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

34. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 202., Pythium oligandrum soj M1, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

35. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 203., Streptomyces K61 (prije S. griseoviridis) soj K61, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

36. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 204., Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) soj T11, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

37. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 206., Trichoderma harzianum Rifai soj T-22, soj ITEM 908, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

38. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 207., Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) soj ICC012, soj T25, soj TV1, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

39. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 208., Trichoderma gamsii (prije T. viride) soj ICC080, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

40. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 210., abamektin, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

41. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 213., fenpiroksimat, datum se zamjenjuje datumom 30.04.2022.;

42. U dijelu D Spiska dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv,identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

28.

Ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus

CAS br.:

nije dostupno za ekstrakt

Bjelančevine BLAD: 1219521-95-5

CIPAC br.:nije dodijeljen

Nije primjenjivo

Najmanja čistoća nije relevantna za ekstrakt.

Udio bjelančevina BLAD: 195–210 g/kg.

Utvrđene su sljedeće relevantne nečistoće (od toksikološke, ekotoksikološke i/ili ekološke važnosti) proizvedene aktivne tvari:

Ukupni kinolizidini alkaloidi (QA):

(lupanin, 13α-OH-lupanin, 13α-angeloiloksilupanin, lupinin, albin, angustofolin, 13α-tigloiloksilupanin, α-izolupanin, tetrahidrohombifolin, multiflorin, spartein)

Najveća dopuštena količina: privremeno utvrđena na 0,05 g/kg

27. 04.2021.

27.04.2036.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj cijelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na potrebna uputstva za označavanje koje se odnose na mjere za rješavanje problema pjenjenja i stabilnosti razrjeđivanja formulacije.

 43. U dijelu E Spiska, u redu 6. za prosulfuron, tekst kolone "Posebne odredbe" se mijenja sljedećim:

"Za provedbu jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj ukupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sljedeće:
­ zaštitu podzemnih voda ako se materija upotrebljava na područjima s osjetljivim tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

­ zaštitu potrošača u pogledu izloženost metabolitima prosulfurona;

­ rizik za kopneno i vodene biljke koje ne pripadaju ciljnoj grupi.

Uslovi upotrebe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika."

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama i dopunama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH preuzimaju se odredbe:

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/129 od 3. februara 2021. godine o produženju odobrenja aktivne materije ekstrakt bijelog luka.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/134 od 4. februara 2021. godine o produženju odobrenja aktivne materije niskog rizika Akanthomyces muscarius soj Ve6 (prije Lecanicillium muscarium soj Ve6).

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/413 od 8. marta 2021. godine o produženju odobrenja aktivne materije niskog rizika krvno brašno.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/427 od 10. marta 2021. godine o odobravanju aktivne materije 24-epibrasinolid kao materije niskog rizika.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/459 od 16. marta 2021. godine o izmjeni u pogledu uslova odobrenja aktivne materije fenpirazamin.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/556 od 31. marta 2021. godine o izmjeni u pogledu uslova odobrenja aktivne materije natrijum hlorid.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/566 od 30. marta 2021. godine u pogledu produženja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sojevi ABTS-1857 i GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotip H-14) soj AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sojevi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 i EG 2348, Beauveria bassiana sojevi ATCC 74040 i GHA, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, fenpiroksimat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) soj BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (prije "S. griseoviridis"), Trichoderma asperellum (prije "T. harzianum") sojevi ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije "T. harzianum") soj T11, Trichoderma gamsii (prije "T. viride") soj ICC080, Trichoderma harzianum sojevi T-22 i ITEM 908, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ciram.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/567 od 06. aprila 2021. godine o odobravanju aktivne materije vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus kao tvari niskog rizika.

- Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/574 od 30. marta 2021. godine o izmjeni u pogledu uslova za odobrenje aktivne materije prosulfuron.

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH stupaju na snagu danom potpisivanja.

Broj 08-02-2-87-16/21
14. maja 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Dr. Goran Perković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!