Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 56/14), i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O IZMJENI UPUTSTVA O PROVOĐENJU ODLUKE O UPRAVLJANJU TARIFNIM KVOTAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE


Član 1.


Uputstvo o provođenju Odluke o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode, mijenja se na sljedeći način:

- Član 6. mijenja se i sada glasi:

(1) Nakon razmatranja zahtjeva, u skladu sa prethodnim članom, Ministarstvo sačinjava izvještaj i dostavlja ga predsjedavajućem Komisije, koji je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema izvještaja, zakaže sastanak Komisije za raspodjelu tarifnih kvota (u daljnjem tekstu: Komisija). Uz poziv za sastanak svakom članu Komisije dostavlja se izvještaj Ministarstva.

(2) Jedan primjerak izvještaja iz prethodnog stava se obavezno dostavlja i u Kabinet ministra na uvid odmah po njegovom sačinjavanju. Izvještaj obavezno sadrži listu svih prispjelih zahtjeva za dodjelu kvota, te detaljno navođenje i obrazloženje razloga neispunjavanja propisanih formalnih uslova u skladu sa Odlukom.

Dosadašnji stavovi (2), (3) i (4) sada postaju stavovi (3), (4) i (5).

- Član 7. stav 1. mijenja se i sada glasi:

(1) Na prijedlog Komisije Ministarstvo izdaje Odobrenje o povlačenju iz tarifne kvote (u daljnjem tekstu: Odobrenje) na obrascu iz Priloga 2. Odluke, koje potpisuje ministar.

Član 2.


Ostale odredbe ovog Uputstva ostaju nepromijenjene.

Član 3.


Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-1086/20
9. marta 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Staša Košarac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!