Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.8.2007, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, I KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA KREDITNI GARANTNI FOND III. ZA PROMOVIRANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Sporazum o finansiranju od 27.8.2007, zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), kao ugovornih strana za Kreditni garantni fond III. za promoviranje mikro, malih i srednjih preduzeća, potpisanog 23. maja 2018. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-2585/18
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!