Službeni glasnik BiH, broj 82/19

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. tač. c) i d) Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici održanoj 12. novembra 2019. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZGLEDU I NAČINU KORIŠTENJA ZAŠTIĆENOG ZNAKA OZNAKE PORIJEKLA, OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I OZNAKE GARANTIRANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA


Član 1.
(Predmet)

Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled i način korištenja zaštićenog znaka oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda, te način izdavanja znaka.

Član 2.
(Definicija)

Zaštićeni znak oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: zaštićeni znak) zaštićeni je znak kojim se vizuelno identificira registrirana oznaka prehrambenog proizvoda koji je proizveden i registriran u skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18).

Član 3.
(Ravnopravnost spolova)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Označavanje)

(1) Prehrambeni proizvod proizveden i registriran u skladu s članom 2. ovog pravilnika pri stavljanju na tržište označava se pripadajućim zaštićenim znakom oznake propisanim ovim pravilnikom.

(2) Označavanje proizvoda zaštićenim znakom oznake obavlja proizvođač ili prerađivač, korisnik oznake registriranog prehrambenog proizvoda.

Član 5.
(Zaštićeni znak oznake porijekla )

(1) Zaštićeni znak oznake porijekla pravougaonog je oblika te sastavljen od dva uporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane tamnocrvene je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalaze se tri zvjezdice, u sredini tekst: "ZAŠTIĆENA OZNAKA PORIJEKLA", a na dnu tekst: "BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE". Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankom tamnocrvenom ivicom i sadrži centralno smješten tekst "ZOP". Tekst oznake ispisan je velikim štampanim slovima u fontu Arial Black.

(2) Zaštićeni znak za reprodukciju na proizvodima sa oznakom porijekla je dužine 4 cm i širine 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije zaštićenog znaka oznake porijekla štampan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Aneksu I. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6.
(Zaštićeni znak oznake geografskog porijekla)

(1) Zaštićeni znak oznake geografskog porijekla pravougaonog je oblika i sastavljen je od dva uporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane tamnoplave je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalaze se dvije bijele zvjezdice, u sredini tekst: "ZAŠTIĆENA OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA", a na dnu tekst: "BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE". Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankom tamnoplavom ivicom i sadrži centralno smješten tekst "ZOGP". Sav tekst oznake ispisan je velikim štampanim slovima u fontu Arial Black.

(2) Zaštićeni znak dozvoljen za reprodukciju na proizvodima sa oznakom geografskog porijekla je dužine 4 cm i širine 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije zaštićenog znaka oznake geografskog porijekla štampan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Aneksu I. ovog pravilnika.

Član 7.
(Oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta)

(1) Oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta pravougaonog je oblika i sastavljena je od dva uporedna kvadrata. Kvadrat s lijeve strane maslinaste je boje i sadrži sljedeće sastavne elemente: pri vrhu u vodoravnoj liniji nalazi se jedna bijela zvjezdica, u sredini tekst: "GARANTIRANO TRADICIONALNI SPECIJALITET", a na dnu tekst "BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE". Kvadrat s desne strane bijele je boje s tankom maslinastom ivicom i sadrži centralno smješten tekst "GTS". Sav tekst oznake ispisan je velikim štampanim slovima (verzal) u fontu Arial Black.

(2) Znak dozvoljen za reprodukciju na proizvodima sa oznakom garantirano tradicionalnog specijaliteta je dužine 4 cm i širine 2 cm.

(3) Detaljni grafički prikaz reprodukcije znaka za oznaku garantirano tradicionalnog specijaliteta štampan je u Knjizi grafičkih standarda koja se nalazi u Aneksu I. ovog pravilnika.

Član 8.
(Štampanje zaštićenog znaka)

(1) Zaštićeni znak štampa se na proizvod (ambalažu, etiketu, privjesnicu) i to tako da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv, na lako uočljivim mjestima.

(2) Zaštićeni znak štampa se neizbrisivom bojom.

(3) Troškove izdavanja i štampanja zaštićenog znaka snosi korisnik oznake.

Član 9.
(Način korištenja)

(1) Svaki pojedini proizvođač ili prerađivač, korisnik oznake koji zadovoljava uslove specifikacije proizvoda i koji ima potvrdu o usaglašenosti proizvoda s proizvođačkom specifikacijom podnosi pisani zahtjev za korištenje zaštićenog znaka tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti ovlaštenom od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili grupi definiranoj odredbama Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode.

(2) Obrazac zahtjeva iz stava (1) ovog člana dat je u Aneksu II. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ili grupa izdaju odobrenje za štampanje određenog broja zaštićenih znakova u skladu s podnesenim zahtjevom korisnika oznake iz stava (1) ovog člana.

(4) Obrazac odobrenja iz stava (3) ovog člana dat je u Aneksu III. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 10.
(Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti)

(1) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ili grupa koji izdaju odobrenje za štampanje zaštićenog znaka vode evidenciju o broju dodijeljenih zaštićenih znakova za ukupnu količinu proizvoda i/ili broj proizvoda za tržište, te broj i veličinu pakiranja za svakog pojedinog korisnika oznake.

(2) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje izdaje odobrenje za štampanje zaštićenog znaka korisniku oznake mora biti isto tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje je provelo postupak utvrđivanja usaglašenosti.

(3) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti dužno je Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja zaštićenog znaka dostaviti podatke iz evidencije iz stava (1) ovog člana.

Član 11.
(Grupa)

(1) Grupa izdaje odobrenje za štampanje zaštićenog znaka i vodi evidenciju o dodijeljenim zaštićenim znakovima samo za članove grupe.

(2) Grupa je dužna najkasnije u roku od 15 dana od izdavanja odobrenja za štampanje zaštićenog znaka dostaviti podatke iz evidencije iz člana 10. stava (1) ovog pravilnika Agenciji i tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti.

(3) Ako korisnik oznake nije član grupe, izdavanje odobrenja za štampanje zaštićenog znaka i vođenje evidencije obavlja tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti iz člana 10. stav (2) ovog pravilnika.

Član 12.
(Prestanak primjene propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 81/12).

Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 165/19
12. novembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.