Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa provođenjem odredbi člana 92. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18), ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine donio je


UPUTSTVO


O POSTUPANJU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE PO ZAHTJEVIMA ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSTOJANJU PRAVNOG OSNOVA ZA OSLOBAĐANJE ROBE OD UVOZNIH DAŽBINA


Član 1.
(Predmet Uputstva)

Ovim uputstvom bliže se uređuje postupanje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u postupku izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje od uvoznih dažbina robe koja se uvozi na osnovu međunarodnog sporazuma u oblastima iz nadležnosti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a u skladu s odredbama Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) i Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18), u slučajevima kada je krajnji korisnik robe Ministarstvo ili drugi subjekt, a postupak se odvija posredstvom ili koordinacijom koju provodi Ministarstvo, a u skladu s odredbama člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17).

Član 2.
(Oslobađanje robe koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu na osnovu međunarodnog sporazuma)

(1) Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se roba za koju je međunarodnim sporazumom koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini predviđeno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

(2) Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ostvaruje se prema uvjetima utvrđenim međunarodnim sporazumom koji je u pitanju.

(3) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 60 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet, odnosno u drugom roku ako je takav rok propisan odnosnim međunarodnim sporazumom.

(4) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina s kojom se postupa suprotno odredbama važećih propisa podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ.

Član 3.
(Postupanje Ministarstva civilnih poslova BiH tokom provođenja carinskog postupka)

(1) Ministarstvo preduzima potrebne aktivnosti radi nesmetanog provođenja carinskog postupka i izdavanja svih akata potrebnih za neometano odvijanje carinskog postupka u slučajevima kada je krajnji korisnik robe koja se uvozi na osnovu međunarodnog sporazuma Ministarstvo, a to su sačinjavanje, odnosno ovjeravanje sljedećih akata:

a) Dispozicija - nalog za vršenje carinskih procedura;

b) Izjava da se roba neće koristiti u komercijalne svrhe;

c) Potvrda da za robu, u okviru međunarodnog sporazuma, postoji pravni osnov za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina;

d) Specifikacija robe po rednom broju, tarifnim oznakama i naimenovanju iz Carinske tarife, uz navođenje količine, pojedinačne i ukupne vrijednosti, ovjerena od Ministarstva; i

e) druge akte koji budu potrebni s ciljem nesmetanog provođenja carinskog postupka za robe koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu na osnovu međunarodnog sporazuma u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.

(2) Ministarstvo preduzima aktivnosti po svim zahtjevima drugih fizičkih i pravnih lica za izdavanje potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina u slučajevima kada krajnji korisnik nije Ministarstvo.

(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana, a koji je dat u Prilogu 1 uz ovo uputstvo, obavezno treba da sadrži:

a) identifikacione podatke o podnosiocu zahtjeva;

b) identifikacione podatke o pošiljaocu robe;

c) podatke o državi porijekla robe;

d) identifikacione podatke o primatelju robe, odnosno uvozniku robe ako je različit u odnosu na podnosioca zahtjeva;

e) podatke o međunarodnom sporazumu ili ugovoru na osnovu kojeg se roba uvozi, ako su poznati;

f) dodatne napomene, a radi obrazloženja opravdanosti razloga za izdavanje potvrde kojom se potvrđuje da prema odredbama međunarodnog sporazuma u oblastima iz nadležnosti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, postoji pravni osnov za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina;

g) opće identifikacione podatke o robi koja je predmet izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova o oslobađanju od uvoznih dažbina na osnovu međunarodnog ugovora (ukupna količina i vrijednost robe izražena u konvertibilnim markama).

(4) Uz svaki zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina, treba biti priložena sljedeća dokumentacija u originalu ili ovjerenoj kopiji, sa prijevodom ovlašćenog sudskog tumača ako je na stranom jeziku i to:

a) dokumentacija kojom se dokazuje pravni subjektivitet podnosioca zahtjeva i ovlašćenje za zastupanje lica koje je potpisnik zahtjeva i primaoca robe odnosno uvoznika robe ukoliko je različit u odnosu na podnosioca zahtjeva (npr. izvod iz nadležnog registra, punomoć i dr.);

b) dokumentacija kojom se dokazuje da se roba uvozi temeljem međunarodnog sporazuma iz oblasti u nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH;

c) specifikacija robe, uredno potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva, sa svim potrebnim podacima koji se uobičajeno nalaze u specifikaciji i služe identifikaciji robe.

(5) Ministarstvo u postupku izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina ispituje:

a) da li je zahtjev za izdavanje potvrde uredan i podnesen od strane ovlašćenog lica;

b) da li je uz zahtjev za izdavanje potvrde podnesena sva potrebna dokazna dokumentacija, a kojom se potvrđuje osnovanost izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od uvoznih dažbina, na osnovu međunarodnog sporazuma;

c) da li specifikacija iz stava (4), tačka c) ovog člana sadrži sve potrebne podatke da se po istoj može postupati; i

d) da li postoji pravni osnov ili druge okolnosti za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina, na osnovu međunarodnog sporazuma.

(6) Ministarstvo u postupku izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina ne postupa isključivo u okvirima dokumentacije koju dostavlja podnosilac zahtjeva, već postupa i po službenoj dužnosti u smislu pribavljanja i drugih potrebnih i raspoloživih podataka i dokaza s ciljem izdavanja predmetne potvrde.

(7) Ukoliko se u postupku izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina ne može postupati iz bilo kojeg razloga, Ministarstvo je dužno odmah da o tome obavijesti podnosioca zahtjeva, uz obavještenje da se u roku od najmanje 8 do najviše 30 dana, od dana prispjeća obavještenja, isprave uočeni nedostaci ili da se dostavi pisano objašnjenje razloga zbog kojih se uočeni nedostaci ne mogu otkloniti, a te okolnosti se ne mogu staviti na teret podnosioca zahtjeva.

(8) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne dostavi traženu dokumentaciju ni u ostavljenom roku iz stava (7) ovog člana, a Ministarstvo samostalno ne može sa apsolutnom sigurnošću utvrditi činjenično stanje, odnosno ukoliko se utvrdi da ne postoji pravni osnov za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina, Ministarstvo će dopisom obavijestiti podnosioca zahtjeva da ne može izdati potvrdu o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina, a protiv kojeg je moguće uložiti prigovor ministru civilnih poslova BiH.

(9) Potvrda iz stava (2) ovog člana, a čiji sadržaj je prikazan pregledno u Prilogu br. 2 uz ovo uputstvo, obavezno sadrži:

a) podatke o odnosnom međunarodnom sporazumu (označenje sporazuma i službeni glasnik u kojem je objavljen), a ukoliko je na osnovu istog zaključen i odgovarajući podugovor, protokol ili slično, navode se i isti podaci o njima;

b) označenje odredbe odnosnog međunarodnog sporazuma kojom je propisano oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i drugih dažbina (ako je propisano), uz navođenje vrste dažbine za koju je propisano oslobađanje na uvoz, te označenje drugih uvjeta ili okolnosti koje su prema odredbama odnosnog međunarodnog sporazuma nadležne za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja dažbina;

c) podatke o potpisniku potvrde, a što se odnosi na ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine ili drugo lice po ovlaštenju ministra.

Član 4.
(Zapisnik o primopredaji robe)

(1) Za robu koja se uvozi oslobođena od uvoznih dažbina, posredstvom ili u koordinaciji Ministarstva u skladu s odredbama člana 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, 83/17), drugom krajnjem korisniku, obavlja se primopredaja robe između Ministarstva i krajnjeg korisnika na osnovu prethodnih konsultacija obavljenih sa nadležnim carinskim organom i zapisnikom o primopredaji.

(2) U zapisniku o primopredaji robe krajnji korisnik se obavezno upozorava na sljedeće:

a) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne može se prodati ili otuđiti po drugom osnovu bilo uz plaćanje ili besplatno, dati drugom licu na upotrebu, u zalog, na pozajmicu, koristiti u druge svrhe ili dati kao osiguranje za izvršenje druge obaveze, bez prethodnog obavještavanja nadležnog carinskog organa i plaćanja uvoznih dažbina, do isteka roka od 60 mjeseci od dana puštanja u slobodan promet, odnosno u drugom roku ako je takav rok propisan odnosnim međunarodnim sporazumom;

b) Roba puštena u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina s kojom se postupa suprotno odredbama važećih propisa podliježe plaćanju uvoznih dažbina po stopi koja je na snazi na dan takvog postupanja, a na osnovu vrste predmetne robe i carinske vrijednosti koju na taj dan utvrdi nadležni carinski organ, a što ide na teret krajnjeg korisnika.

Član 5.
(Ostale obaveze)

(1) Ministarstvo obavještava sve zainteresirane subjekte u pogledu obaveza koje se moraju ispuniti sukladno odredbama ovog uputstva, a radi izdavanja potrebnih akata radi uspješnog okončanja carinskog postupka za robu koja se uvozi u Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodnog sporazuma, a o čemu se sačinjava obavještenje koja se postavlja na službenu internet stranicu Mnistarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo obavlja kontinuiranu koordinaciju sa svim relevantnim subjektima, a radi utvrđenja svih potrebnih činjenica, te može da traži i dodatnu dokumentaciju u odnosu na onu propisanu ovim uputstvom, ako se to ocijeni kao opravdano.

(3) Za uredno izvršenje svih obaveza na osnovu ovog uputstva odgovorne su sve organizacione jedinice Ministarstva.

(4) Sve organizacione jedinice određuju voditeljа postupka izdavanja potvrde o postojanju pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina i njihove zamjenike, a o čemu Ministarstvo donosi posebno rješenje.

(5) Postupak predviđen ovim uputstvom se primjenjuje i u svim drugim slučajevima postojanja ili naknadnog uspostavljanja posebnog pravnog osnova za oslobađanje robe od plaćanja uvoznih dažbina, a u okvirima nadležnosti Ministarstva.

(6) Ovo uputstvo se primjenjuje zajedno sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15), Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina ("Službeni glasnik BiH", broj 24/18), te ostalim pratećim podzakonskim propisima i aktima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ovo upustvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenoj internet stranici Ministarstva i u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-02-2-2831/18
23. januara 2019. godine


Ministar
Dr. sc. Adil Osmanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!