Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu čl. 4.2 i 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 18. Metodologije za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), rješavajući po zahtjevu Javnog preduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko, broj 03-39-AdminE-004 od 8. novembra 2019. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 11. marta 2020. godine, donijeta je


ODLUKA


O TARIFAMA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Potrebni godišnji prihod)

Javnom preduzeću za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko (u daljnjem tekstu: Komunalno Brčko) za djelatnost snabdijevanja električnom energijom u okviru univerzalne usluge određuje se potrebni godišnji prihod u iznosu od 2.096.000 KM.

Član 3.
(Tarifni stavovi)

Tarifni stavovi za isporučenu električnu energiju za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su sljedeći:

Opis

Tarifni stavovi za snabdijevanje u okviru univerzalne usluge*

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Mjerno mjesto kupca

Prekomjerno preuzeta reak­tivna električna energija

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jedinica mjere

KM/kW/mjesec

feninga/kWh

KM/mjesec

feninga/kvarh

Sezona

VS

(zima)

NS

(ljeto)

VS

(zima)

NS

(ljeto)

VS

(zima)

NS

(ljeto)

VS

(zima)

NS

(ljeto)

Naziv kategorije

Naziv grupe

Doba dana

0,4 kV – ostala potrošnja

1 TG

VT

11,50

8,77

5,15

4,19

MT

4,39

2 TG

3,41

2,62

17,68

13,59

 

 

3 TG

VT

20,36

15,66

4,30

3,31

MT

10,18

 7,83

0,4 kV –domaćinstva

1 TG

ST

1,95

1,50

13,58

10,45

5,15

 

 

2 TG

VT

15,72

12,10

 

 

MT

 7,86

 6,05

 

 

 *Tarifni stavovi ne sadrže iznos poreza na dodatu vrijednost.

Član 4.
(Obračunska snaga)

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije domaćinstva).

Član 5.
(Tarifni stavovi prema sezonama i dobu dana)

(1) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni, i to:

a) u višoj sezoni (VS) od 1. oktobra do 31. marta,

b) u nižoj sezoni (NS) od 1. aprila do 30. septembra.

(2) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 22 do 6 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 7 sati tokom ljetnog računanja vremena.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom ljetnog računanja vremena, te nedjeljom.

Član 6.
(Obaveza objave tarifnih stavova)

Komunalno Brčko dužno je na odgovarajući način objaviti tarifne stavove i relevantne odredbe ove Odluke, te ih učiniti dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH.

Član 7.
(Završne odredbe)

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

(2) Dispozitiv Odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenom glasilu Brčko Distrikta BiH.

Broj 04-28-5-391-25/19
11. marta 2020. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!