Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) tačka e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA - OFICIRSKA KASINA (DOM VOJSKE FEDERACIJE, DOM ARMIJE) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijskog spomenika - Oficirska kasina (Dom Vojske Federacije, Dom Armije) u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 97/07 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijski spomenik - Oficirska kasina (Dom Vojske Federacije, Dom Armije)" zamjenjuju se riječima: "Građevina - Dom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine".

(2) U stavu 2. riječi: "Oficirske kasine i pokretnog naslijeđa - 4 slike" zamjenjuju se riječima: "i pokretne imovine koju čine četiri umjetničke slike".

(3) Stav 4. se briše.

Član 2.


Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II, koja postaje tačka III, stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III, koja postaje tačka IV, mijenja se i glasi:

"U cilјu trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se slјedeće mjere zaštite:

a) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

b) Dozvoljeni su radovi na tekućem održavanju, konzervatorsko-restauratorski radovi, kao i radovi kojima je cilј prezentacija nacionalnog spomenika, a sve isklјučivo prema odgovarajućem projektu radova tekućeg održavanja, odnosno programu konzervatorsko-restauratorskih intervencija na nacionalnom spomeniku uz pažnju za očuvanjem autentičnosti, integriteta i vrijednosti;

c) Prezentacija i interpretacija nacionalnog spomenika treba biti urađena na način da osigura ispravno i potpuno razumijevanje oblika i funkcije objekta, historijske prilike u kojim je objekat nastao i ostalo relevantno, a usko vezano za nacionalni spomenik i njegovu istoriju;

d) U prezentaciju i interpretaciju trebaju biti uklјučeni i odgovarajući pokretni predmeti koji mogu doprinijeti ispravnom razumijevanju objekta i konteksta;

e) Izvršiti restauraciju unutrašnjih prostora objekta i njihovu adaptaciju za kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti spomeničku vrijednost objekta;

f) Objekat može biti korišten za kulturne manifestacije uz uvjet da ne smiju dovesti do pogrešne interpretacije, oštećenja ili izmjene nacionalnog spomenika ili njegovih dijelova;

g) Izvršiti iluminaciju objekta prema odgovarajućem projektu;

h) Posebnu pažnju obratiti na uređenje otvorenog prostora uz uređenje podnih površina;

i) Preporučuje se izrada prostorno-planske dokumentacije koja će tretirati uređenje parcele na sjevernoj strani (k.č. 2055/1 po novom premjeru, k.o. Sarajevo XI) u skladu sa značajem objekta;

j) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvoljeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite naslijeđa na sadržaj teksta, dizajn i poziciju na koju će se postaviti;

k) Nijedan građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski zahvat, kao i bilo koja druga intervencija na nacionalnom spomeniku utvrđena navedenim dokumentima ne može biti izvođena bez odobrenja federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u dalјnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

l) Svi radovi trebaju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite;

m) Obavezno je provođenje mjera komunalnog reda.".

Član 5.


(1) Iza tačke IV dodaje se nova tačka V koja glasi:

"Utvrđuju se slјedeće mjere zaštite za pokretnu imovinu iz tačke I stav 2. ove odluke (u daljem tekstu: pokretna imovina):
a) Sve intervencije na slikama treba izvršiti stručno lice uz elaborat koji odobrava federalno ministarstvo nadležno za kulturu uz nadzor nadležne službe zaštite;

b) Potrebno je izvršiti utvrđivanje postojećeg stanja slika te konzervatorsko-restauratorske radove koji će obuhvatiti čišćenje onečišćenja nataloženih na slikama;

c) Izmještanje slika sa izvorne lokacije nije dozvoljeno, osim u slučaju ako se utvrdi da uvjeti čuvanja mogu dovesti do dodatnih oštećenja, dozvolјeno je premještanje u adekvatan prostor uz odobrenje nadležne službe za zaštitu;

d) Iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine nije dozvolјeno. Izuzetno je dozvolјeno privremeno iznošenje iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

e) Odobrenje u smislu podtačke d) daje Komisija, ukoliko nedvosmisleno bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretnu imovinu;

f) Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženja pojedinih tijela i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.".

(2) Dosadašnje tač. V i VI postaju tač. VII i VIII.

(3) Dosadašnja tačka VII se briše.

(4) Dosadašnje tač. VIII-X postaju tač. IX-XI.

Član 6.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 7.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 8.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 9.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 03-2.5-43/19-33
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!