Službeni glasnik BiH, broj 91/16

Na osnovu člana 119. stav (2) Zakona o patentu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA PRIZNANJE PATENTA I KONSENZUALNOGA PATENTA


Član 1.


U Pravilniku o postupku za priznanje patenta i konsenzualnoga patenta ("Službeni glasnik BiH", broj 105/10) u članu 2. stav (3) tačka a) mijenja se glasi:

"a) potvrda o članstvu u jednom od registriranih udruženja inovatora s teritorije Bosne i Hercegovine, kao dokaz na temelju kojeg se traži umanjenje iznosa za plaćanje taksi i troškova postupka."

Član 2.


U članu 3. stav (1) u tački c) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca prijave."

Tačka m) briše se. Dosadašnja tačka n) postaje tačka m).

Član 3.


U članu 17. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) izvod iz registra izdaje se za prijave patenata koje su objavljene, na zahtjev zainteresiranog lica i nakon dostavljanja dokaza o uplati taksi i troškova postupka."

Član 4.


U članu 18. tačka f) briše se.

Član 5.


U članu 22. stav (3) tačka d) briše se.

Član 6.


U članu 24. stav (1) u tački b) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca prijave."

U članu 24. stav (1) tačka h) briše se.

Član 7.


U članu 25. u tački a) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broј podnosioca."

Tačka g) briše se.

Član 8.


U članku 28. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Izvod uz registra iz stava (1) ovog članka izdaje se na zahtjev zainteresiranog lica nakon dostavljanja dokaza o uplati taksi i troškova postupka."

Član 9.


U članu 33. stav (2) u tački c) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca zahtjeva."

U stavu (3) tačka c) briše se.

Član 10.


U članu 34. stav (1) tačka d) mijenja se i glasi:
"d) podatke o ranijem predstavniku,"

tačka f) mijenja se i glasi:

"f) podatke o predstavniku koji podnosi zahtjev za upisivanje, prezime, ime i prebivalište za fizičko lice, ili firmu i sjedište za pravno lice, JMBG ili ID broj podnosioca zahtjeva."

Član 11.


U članu 37. stav (2) u tački b) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca žalbe."

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Dokaz o plaćenim administrativnim taksama i posebnim troškovima postupka dostavit će se po pozivu Instituta sa instrukcijom na koji način izvršiti uplatu i u kojem iznosu."

Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Ukoliko po pozivu Instituta nije dostavljen dokaz o plaćenim administrativnim taksama i posebnim troškovima postupka Institut donosi zaključak o odbacivanju žalbe kao neuredne."

Član 12.


U članu 38. u tački c) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca zahtjeva."

Tačka g) briše se. Dosadašnja tačka h) postaje tačka g).

Član 13.


U članu 39. stav (1) u tački c) na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca prijedloga."

U stavu (2) tačka c) briše se. Dosadašnja tačka d) postaje tačka c).

Član 14.


U članu 40. stav (1) u tački a) u drugoj alineji na kraju teksta dodaje se tekst: "JMBG ili ID broj podnosioca prijedloga."

Tačka e) briše se.

Član 15.


U članu 45. stav (1) tačka d) briše se. Dosadašnji stavovi e) i f) postaju stavovi d) i e).

Član 16.


U članu 47. stav (1) tačka i) briše se.

Član 17.


Iza poglavlja DIO SEDAMNAESTI dodaje se novo poglavlje DIO OSAMNAESTI i član 48. koji glasi:

"DIO OSAMNAESTI – PLAĆANJE TAKSI I POSEBNIH TROŠKOVA POSTUPKA


Član 48.
(Plaćanje taksi i posebnih troškova postupka)

Dokaz o plaćenim administrativnim taksama i posebnim troškovima postupka za radnje u vezi sa postupcima zaštite patenta i konsenzualnoga patenta na osnovu Zakona o patentu dostavlja se po pozivu Instituta sa instrukcijom na koji način izvršiti uplatu i u kojem iznosu."

Član 18.


Dosadašnji DIO OSAMNAESTI postaje "DIO DEVETNAESTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE"

Dosadašnji član 48. postaje "član 49." i dosadašnji član 49. postaje "član 50."

Član 19.


(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika počinju se primjenjivati novi formulari zahtjeva za radnje u postupcima zaštite patenta i konsenzualnoga patenta i to formular PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, P10, P11 i čine njegov sastavni dio, a dosadašnji prestaju važiti.

Broj 01-02-2-743/16
11. novembra 2016. godine
Mostar


Direktor
Instituta za intelektualno vlasništvo
Bosne i Hercegovine
Josip Merdžo, s. r.