Međunarodni ugovori, broj 5/18
MEMORANDUM


O SARADNJI U OBLASTI MLADIH IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, ISTRAŽIVANJA I SPORTA REPUBLIKE SLOVAČKE


Član 1.


Strane memoranduma podstiču i razvijaju saradnju između omladinskih organizacija i institucija u ove dvije zemlje.

Član 2.


Strane memoranduma unaprijeđuju saradnju u oblasti mladih na sljedeći način:

1. razmjenom informacija, znanja i istraživačkih radova koji se tiču omladinskog rada,

2. razmjenom posjeta omladinskih delegacija s ciljem unaprijeđenja uzajamnog razumjevanja i podsticanja razmjene znanja,

3. razmjenom posjeta predstavnika omladinsko-istraživačkog rada,

4. saradnjom u drugim oblastima s ciljem podsticanja omladinskog rada, kao što su omladinski radni kampovi, specijalizirani omladinski centri, rad na dobrovoljnoj osnovi, naučni klubovi, umjetničke i kulturne oblasti za mlade,

5. razmjenom pozivnica za međunarodne omladinske manifestacije koje se održavaju u ove dvije zemlje, i

6. drugim oblicima saradnje.

Član 3.


Strane memoranduma jačaju bilateralne odnose u oblasti mladih na sljedeći način:

1. razmjenom dokumenata i istraživačkih radova koji su objavljeni na omladinskim konferencijama i skupovima u obje zemlje,

2. organiziranjem zajedničkih radnih grupa sastavljenih od mladih iz ove dvije zemlje, i 3. zajedničkim planiranjem drugih programa za mlade.

Član 4.


Saradnju predviđenu članovima 2. i 3. ovog memoranduma provodi Ministarstvo civilnih poslova BiH preko i uz saglasnost ustanova nadležnih za pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.

Član 5.


Strane memoranduma se sastaju najmanje dva puta tokom trajanja memoranduma radi praćenja njegove provedbe.

Član 6.


Ovaj memorandum stupa na snagu od dana potpisivanja i važeći je u periodu od pet godina i može se automatski produžiti za još jedan period od pet godina, osim da jedna od Strana raskine memorandum pisanim obavještenjem poslanim šest mjeseci unaprijed.

Ovaj memorandum ili jedan njegov dio privremeno se primjenjuje dok ne stupi na snagu.

Raskid ovog memoranduma ne utiče na programe i pripreme koji su ugovoreni prije prispjeća obavještenja o raskidu memoranduma.

Ovaj memorandum je sačinjen u dva istovjetna primjerka na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Međutim, u slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju, tekst na engleskom jeziku je mjerodavan.

___________________________

______________________________

za Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

za Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke

 Potpisan u Sarajevu dana 23.04.2018. godine.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!