Međunarodni ugovori, broj 2/19

MEĐUNARODNA BAZA PODATAKA O CESTOVNOM PROMETU I NEZGODAMA (IRTAD)


MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU


O POSLOVNIM ARANŽMANIMA IZMEĐU

Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, sa sjedištem na adresi: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, koje predstavlja Saša Dalipagić, zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, dalje u tekstu kao "Pretplatnik", s jedne strane,

i


Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), sa sjedištem na adresi: 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Francuska, koju predstavlja Young Tae Kim, generalni sekretar Međunarodnog prometnog foruma u OECD-u, dalje u tekstu kao "ITF/OECD", s druge strane.

Upravni odbor programa za istraživanje cestovnog prijevoza OECD-a je 1988/89. godine dogovorio uspostavljanje mehanizma za pružanje sveukupne baze podataka na nivou OECD-a (Međunarodna baza podataka o cestovnom prometu i nezgodama - IRTAD), u kojoj se kontinuirano prikupljaju podaci o prometnim nezgodama i žrtvama, kao i podaci o izloženosti. Nakon pripajanja OECD/RTR-a ekonomskim istraživačkim aktivnostima Evropske konferencije ministara prometa (ECMT) u januaru 2014. godine i transformacije ECMT-a u Međunarodni prometni forum, IRTAD je danas integriran u Centar za istraživanje prometa Međunarodnog prometnog foruma (TRC), gdje je i smješten.

Upravljanje, funkcioniranje i vlasništvo nad IRTAD bazom podataka regulirano je u skladu sa odlukama TRC-a, kako je utvrđeno u dokumentima: CEMT/OECD/JTRC/M(2005) 1 od 25. maja 2005. godine i CEMT/OECD/JTRC(2005)5 od 25. februara 2005. godine, kojima se utvrđuje i mandat IRTAD grupe.

Pretplatnik će učestvovati u IRTAD projektu kao "glavna institucija" iz Bosne i Hercegovine i imat će predstavnika u IRTAD grupi.

Pretplatnik je saglasan da:


- osigura da ITF/OECD dobija tražene podatke za Bosnu i Hercegovinu - u onoj mjeri u kojoj su isti raspoloživi - bez neopravdanog kašnjenja u dostavi istih tako što će ih dostavljati lično ili će urediti da ih dostave druge institucije iz Bosne i Hercegovine;

- plaća godišnju pretplatu, koja je trenutno utvrđena u iznosu od 4.100 eura. Iznos pretplate se može promijeniti na osnovu preporuke IRTAD grupe i odobrenja TRC-a.

ITF/OECD je saglasan da:


- upravlja IRTAD bazom podataka;

- vodi računa o administraciji baze podataka;

- razvija i proširuje bazu podataka u skladu sa smjernicama IRTAD grupe;

- kontinuirano ažurira bazu podataka;

- ITF/OECD će imati redovan radni kontakt sa Pretplatnikom iz Bosne i Hercegovine i zatražit će od koordinirajuće institucije iz BiH da ITF/OECD dostavlja tražene podatke. ITF/OECD će vršiti provjeru dostavljenih podataka u pogledu dosljednosti, matematičke tačnosti i usklađenosti sa definicijama baze podataka prije unošenja u bazu podataka. Međutim, zemlja koja dostavlja podatke je odgovorna za kvalitet istih. ITF/OECD će ispraviti greške uočene u bazi podataka.

- Pretplatniku omogući on-line pristup IRTAD bazi podataka.

Godišnja pretplata će se fakturirati na godišnjem nivou. Plaćanje se vrši (putem bankovnog transfera) na račun banke koji je naznačen na fakturi. Osim u slučaju postojanja drugačijih aranžmana sa ITF/OECD-om, ukupan iznos dospijeva na naplatu krajem marta date godine ako se saradnja nastavlja u narednim godinama.

Početni period trajanja ovog sporazuma će biti jedna godina, počevši od 1. augusta 2019. godine. Nakon toga, ovaj sporazum se automatski produžava za naredni period od jedne godine, osim ako bilo koja od strana ne dostavi tri mjeseca prije završetka date godine pisanu obavijest o namjeri da isti ne produži. Sve izmjene ovog memoranduma o razumijevanju moraju biti sačinjene u pisanoj formi i moraju ih potpisati obje strane.

Sačinjeno u Parizu u dva originalna primjerka na engleskom jeziku.

26. jula 2019. godine
Za Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Saša Dalipagić, zamjenik ministra


Za ITF/OECD
Young Tae Kim, Generalni sekretar Međunarodnog prometnog foruma
06/08/2019.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!