Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU ARHEOLOŠKOG PODRUČJA MANASTIRIŠTE U GORNJIM KIJEVCIMA, GRAD GRADIŠKA, NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Arheološko područje Manastirište u Gornjim Kijevcima, grad Gradiška, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Nacionalni spomenik čine: ostaci hrama manastira Karanovac, ostaci temelјa dvije crkve brvnare, villa rustica (seosko imanje) iz rimskog perioda i ćirilični natpis u kamenu zajedno sa ostalim pokretnim nasliјeđem pronađenim na lokalitetu, koji se nalazi u JU Zavičajni muzej Gradiška.

(3) Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata: k.č. 1184/2, k.č. 1183/2 i dijelovi k.č. 1176, 1180, 1182, 1184/1 i 1183/1, određeni granicom sa k.č. 1184/2 i k.č. 1183/2 i geodetskim tačkama: Y=6433256.82; X=4988273.13; Y=6433252.40; X=4988289.61; Y=6433292.10; X=4988421.28; Y=6433355.26; X=4988365.75; Y=6433347.25; X=4988378.97 i Y=6433236.87; X=4988335.48, k.o. Gornji Kijevci, posjedovni list broj 50/4, grad Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

(4) Zaštitni pojas nacionalnog spomenika za lokalitet Manastirište čini k.č. 1195, 1189, 1186, 1185, i 1181 (novi premjer) i dijelovi k.č. 1176, 1180, 1182, 1184/1 i 1183/1, određeni granicom sa k.č. 1175, 1177/2, 1179, 1129, 1199, 1198, 1197 i 1196/1 (novi premjer), k.o. Kijevci, grad Gradiška, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Član 2.
(Kategorizacija)

U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 3.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da poduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u dalјem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavlјanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 4.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) U cilјu zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u članu 1. stav (3) ove odluke utvrđuju se slјedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uklјučujući i one koji imaju za cilј prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u dalјem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasliјeđa na nivou Republike Srpske (u dalјem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) Nakon izvršenih sistematskih arheoloških istraživanja potrebno je uraditi detalјan arhitektonski snimak postojećeg stanja pronađenih struktura te Plan sanacije, restauracije i konzervacije uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

c) Nije dozvoljena izgradnja novih objekata stalnog karaktera, radovi na infrastrukturi, odnošenje bilo kakvog materijala sa lokaliteta, odlaganje otpada, eksploatacija prirodnih dobara, lociranje potencijalnih zagađivača okoline utvrđenih propisima;

d) Dozvoljeno je obavlјanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišlјenje nadležne službe zaštite;

e) Radovi na uređenju lokaliteta i radovi na saniranju oštećenja dozvoljeni su isklјučivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije i odobrenja nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

f) Dozvolјeno je čišćenje spomenika od lišaja i mahovine i skidanje patine sa kamena u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata spomenika, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen;

g) Područje predstavlјa arheološki lokalitet, pa je prilikom obavlјanja arheoloških istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

h) Prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

i) Planiranje i realizacija buduće namjene spomenika treba da je u svrsi prezentacije nacionalnog spomenika uz sadržaje koji ne ugrožavaju integritet nacioalnog spomenika i osiguravaju njegovu održivost, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadrzor nadležne službe zaštite nasliјeđa;

j) Obavezno je provođenje mjera održavanja čistoće i komunalnog reda;

k) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

l) Izuzev informacione ploče iz člana 2. stav (2) ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvolјeno postavlјenje drugih elementa (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, i sl.) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju.

(2) Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, naročito ulaže sve napore da poduzme:

a) sistematsko arheloško istraživanje lokaliteta;

b) osiguranje pristupa području uređenjem prilaznoga puta i staza do nacionalnog spomenika;

c) izradu i provođenje plana upravlјanja loklitetom u kome će biti definirana: namjena i način korištenja lokaliteta, finansijski i drugi resursi, tehničke mogućnosti, očekivanja lokalne zajednice, korištenje nalazišta, plan prezentacije nacionalnog spomenika, upravlјanje posjetama, mjesto na kome će biti prezentirani arheološki nalazi lokaliteta na način da doprinese održivosti lokaliteta.

(3) Na zaštitni pojas nacionalnog spomenika za lokalitet Manastirište na prostoru definiranom u članu 1. stav (4) ove odluke obavezno je provođenje slјedećih mjera zaštite:

a) Nije dozvolјena eksploatacija kamena, lociranje potencijalnih zagađivača okoline utvrđenih propisima, izgradnja industrijskih objekata i magistralne infrastrukture i svih objekata koji u toku izgradnje ili u toku eksploatacije mogu ugroziti nacionalni spomenik;

b) Nije dozvoljeno izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu pejzaža;

c) Moguća je izgradnja objekata pod uvjetom da ne ugroze izvornost cjeline, odnosno autentičnost i integralnost, uz prethodno izvedena sistematska arheološka istraživanja, obrađen pronađeni materijal i urađen projekat uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite. Sastavni dio projekta trebaju biti studije utjecaja na okolinu i nasliјeđe;

d) Prostor je arheološko nalazište, te ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na bilo kakve arheološke nalaze, radove je potrebno obustaviti, dok se ne provedu arheološka istraživanja;

e) Obavezno je provođenje mjera održavanja čistoće i komunalnog reda.

Član 5.
(Mjere zaštite pokretne imovine)

(1) Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemalјskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

(2) Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

(3) Arheolog – voditelј arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

(4) Arheolog – voditelј arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

(5) Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

(6) Nakon dostavlјanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

(7) Iznošenje pokretnih nalaza iz stava (1) ovog člana iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(8) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ukoliko voditelј istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlјe, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlјe pod detalјno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlјe i njegovog povrata u Bosnu i Hercegovinu.

(9) Komisija u svom rješenju o odobrenju privremenog iznošenja pokretnog nasliјeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženje pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta i o tome obavještava Vladu Republike Srpske, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

Član 6.
(Stavlјanje van snage provedbenih akata)

Stupanjem na snagu ove odluke, stavlјaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 7.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 8.
(Dostavlјanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu, odnosno drugom nadležnom organu, radi upisa zabilјežbe o proglašenju nacionalnog spomenika u zemlјišne knjige.

Član 9.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 10.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u slјedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević, Radoje Vidović.

Broj 03-2.3-42/19-24
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!