Službeni glasnik BiH, broj 46/19

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 2. i člana 8. tačka b) Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O ZAJEDNIČKOJ SIGURNOSNOJ METODI ZA KONTROLU KOJU ĆE PRIMJENJIVATI ŽELJEZNIČKA PODUZEĆA I UPRAVITELJI INFRASTRUKTURE NAKON ŠTO IM SE IZDA RJEŠENJE O SIGURNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM I POTVRDA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA TE SUBJEKTI NADLEŽNI ZA ODRŽAVANJE


Član 1.
(Predmet i područje primjene)

(1) Ovim se Pravilnikom uspostavlja zajednička sigurnosna metoda (CSM) u oblasti kontrole, kojom se omogućuje efikasno upravljanje sigurnošću u željezničkom sistemu tokom njegovog operativnog rada i tokom održavanja i, ako je moguće, unaprjeđenje sistema upravljanja.

(2) Ovaj se Pravilnik koristi u slijedeće svrhe:

a) provjeru pravilne primjene i efikasnosti svih postupaka i procedura u sistemu upravljanja, uključujući tehničke, operativne i organizacione mjere za nadzor rizika. U slučaju željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture, provjera će uključivati tehničke, operativne i organizacione elemente koji su nužni za izdavanje potvrde/rješenja o sigurnosti a koji su bili predmet ocjene usaglašenosti od strane Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine primjenom Pravilnika o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dodjelu potvrde o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza ("Službeni glasnik BiH", broj 23/19) i Pravilnika o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dodjelu rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom ("Službeni glasnik BiH", broj 75/18).

b) provjeru pravilne primjene sistema upravljanja u cjelini te ostvaruje li sistem upravljanja očekivane rezultate; i

c) identificiranje i provođenje odgovarajućih preventivnih, korektivnih ili jednih i drugih mjera u slučaju uočavanja neusklađenosti s tačkama a) i b).

(3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na željeznička poduzeća i upravitelje infrastrukture nakon što im se izda rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom ili potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i na subjekte nadležne za održavanje.

Član 2.
(Definicije)

Za svrhe ovog Pravilnika primjenjuju se slijedeće definicije:

a) "sistem upravljanja" znači sistem upravljanja sigurnošću željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture u skladu sa zahtjevima definiranim kroz kriterije ocjene usaglašenosti željezničkih poduzeća/upravitelja infrastrukture sa zahtjevima za dobijanje potvrde/rješenja o sigurnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 75/18 i "Službeni glasnik BiH", broj 23/19) ili sistem upravljanja subjekata nadležnih za održavanje definiranih u Uputstvu za certificiranje i ispitivanje tijela nadležnog za održavanje (ECM) i certificiranje i nadzor funkcija sistema održavanja ("Službeni glasnik BiH", broj 58/16);

b) "kontrola" znači mjere koje su poduzeli željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture ili subjekti nadležni za održavanje s ciljem provjere ispravne i efikasne primjene njihovog sistema upravljanja;

c) "interfejsi" označavaju sve tačke interakcije tokom životnog vijeka sistema ili podsistema, uključujući upotrebu i održavanje, pri čemu različiti sudionici u željezničkom sektoru sarađuju radi upravljanja rizikom.

Član 3.
(Postupak kontrole)

(1) Svako željezničko poduzeće, upravitelj infrastrukture i subjekt nadležan za održavanje:

a) odgovoran je za provođenje postupka kontrole predviđenog u Aneksu I ovog Pravilnika;

b) osigurava praćenje mjera za nadzor rizika koje primjenjuju njegovi izvođači u skladu s ovim Pravilnikom. S tim ciljem primjenjuju postupak kontrole predviđen u Aneksu I ovog Pravilnika ili na temelju ugovora zahtijevaju od ugovorne strane da primjenjuje ovaj postupak.

(2) Postupak kontrole obuhvaća slijedeće aktivnosti:

a) definiciju strategije, prioriteta i planova kontrole;

b) prikupljanje i analizu podataka;

c) izradu akcionog plana za slučajeve neprihvatljive neusklađenosti sa zahtjevima sistema upravljanja;

d) provođenje akcionog plana, ako takav plan postoji;

e) ocjenu efikasnosti mjera iz akcionog plana, ako takav plan postoji.

Član 4.
(Razmjena podataka između uključenih sudionika)

(1) Željeznička poduzeća, upravitelji infrastrukture i subjekti nadležni za održavanje, uključujući njihove izvođače, osiguravaju putem ugovora međusobnu razmjenu svih podataka značajnih za sigurnost koji proizlaze iz primjene postupka kontrole iz Aneksa I kako bi se omogućilo drugoj strani da poduzme nužne korektivne radnje za osiguranje trajne sigurnosti željezničkog sistema.

(2) Ako, primjenom postupka kontrole, željeznička poduzeća, upravitelji infrastrukture i subjekti nadležni za održavanje utvrde rizike od važnosti za sigurnost zbog manjkavosti i konstrukcijskih neusklađenosti ili nepravilnosti tehničke opreme, uključujući nepravilnosti strukturnih podsistema, oni će te rizike prijaviti drugim uključenim stranama kako bi im omogućili poduzimanje nužnih korektivnih radnji za osiguranje trajne sigurnosti željezničkog sistema.

Član 5.
(Izvještavanje)

(1) Upravitelji infrastrukture i željeznička poduzeća izvještavaju Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine o primjeni ovog Pravilnika putem svojih godišnjih izvještaja o sigurnosti (na osnovu člana 8. i člana 10. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine najkasnije do 30. marta, koji se odnosi na prethodnu godinu. Izvještaj o sigurnosti će sadržati:

a) Pokazatelji koji se odnose na nesreće

1) Totalni i relativni (prema voz-kilometru) broj nesreća i kvarova kod slijedećih vrsta nesreća:

­ sudar vozova, uključujući i sudar sa preprekama unutar gabarita,

­ iskliznuće vozova,

­ nesreće na pružnim prijelazima, uključujući i nesreće pješaka,

­ nesreće prema licima prouzrokovane voznim sredstvima u pokretu, uz izuzeće samoubistava,

­ samoubistva,

­ požari kod voznih sredstava,

­ ostalo.

O svakoj nesreći treba izvijestiti prema vrsti primarne nesreće, čak i ako su posljedice sekundarne nesreće mnogo veće, npr. požar nakon iskliznuća voza.

2) Ukupan i relativni (prema voz/kilometru) broj lica ozbiljno povrijeđenih i poginulih prema vrsti nesreće svrstano u slijedeće kategorije:

­ putnici (takođe u odnosu na ukupni broj putničkih kilometara),

­ zaposleni uključujući i osoblje izvođača,

­ korisnici pružnih prijelaza,

­ neovlaštena lica na imovini željeznice,

­ ostalo.

b) Indikatori koji se odnose na incidente i izbjegnute incidente

1) Ukupan i relativni (prema voz-kilometru) broj pokidanih šina, izvitoperenih šina i otkazivanja signalnih uređaja.

2) Ukupan i relativni (prema voz-kilometru) broj prolaza kroz signal "stoj".

3) Ukupan i relativni (prema voz-kilometru) broj kvarova na točkovima i osovinama na voznim sredstvima u upotrebi.

c) Pokazatelji koji se odnose na posljedice nesreća

1) Ukupni i relativni (prema voz-kilometru) troškovi u EUR svih nesreća gdje bi, ako je moguće, trebalo izračunati i uključiti slijedeće troškove:

- smrtni slučajevi i povrede,

- kompenzacija za gubitak ili oštećenje imovine putnika, osoblja ili trećih lica - uključujući oštećenja prouzrokovana okolišom,

- zamjena ili popravka oštećenih voznih sredstava i željezničke instalacije,

- zakašnjenja, poremećaj i preusmjeravanje saobraćaja, uključujući i dodatne troškove za osoblje i gubitak budućeg prihoda.

Od gore navedenih troškova odbit će se iznos obeštećenja i kompenzacije koji je naplaćen ili je procijenjen da bude naplaćen od trećih lica kao što su vlasnici motornih vozila uključeni u nesreće na pružnim prijelazima. Kompenzacija koja se naplati putem osiguravajućih polisa koje imaju željeznička poduzeća ili menadžeri za infastrukturu se neće odbijati.

2) Ukupan i relativni (prema radnim satima) broj izgubljenih radnih sati osoblja i izvođača koji su posljedica nesreće.

d) Pokazatelji koji se odnose na tehničku sigurnost infrastrukture i njeno sprovođenje

1) Procenat pruga sa automatskom zaštitom vozova (ATP), procenat prema voz-kilometru koji koristi operativne ATP sisteme.

2) Broj pružnih prijelaza (ukupan i prema pravac-kilometru). Procenat pružnih prijelaza sa automatskom ili manuelnom zaštitom.

3) Pokazatelji koji se odnose na upravljanje sigurnosti.

e) Ukupan broj izvršenih internih revizija koje vrše menadžeri za infrastrukturu i željeznička poduzeća i broj kao procenat potrebnih revizija (i/ili planiranih).

(2) Regulatorni odbor svake godine izvještava o primjeni ovog Pravilnika od strane željezničkih poduzeća, upravitelja infrastrukture i, u mjeri u kojoj su s tim upoznati, subjekata nadležnih za održavanje te objavljuje godišnji izvještaj o svom radu i razvoju željezničkog sektora u BiH do 30.04. nakon isteka prethodne godine. Izvještaj sadržava ukupne aktivnosti željezničkog sektora u smislu obavljenog saobraćaja i njegove efikasnosti, evidencije o nezgodama i ocjenu sigurnosti željezničkog sektora i ocjenu rada željezničkog sektora - u skladu sa čl. 10. Zakona o željeznicama BiH. Navedeni Izvještaj se do 30.09. dostavlja u Europsku agenciju za željeznice (ERA).

(3) Godišnji izvještaj o održavanju subjekata nadležnih za održavanje teretnih vagona iz tačke I.7.4. (k) Aneks III. Uputstva za certificiranje i ispitivanje tijela nadležnog za održavanje (ECM) i certificiranje i nadzor funkcija sistema održavanja mora uključivati podatke o iskustvu subjekata nadležnih za održavanje u primjeni ovog Pravilnika.

(4) Drugi subjekti nadležni za održavanje koji nisu obuhvaćeni Uputstvom za certificiranje i ispitivanje tijela nadležnog za održavanje (ECM) i certificiranje i nadzor funkcija sistema održavanja isto s Regulatornim odborom željeznica Bosne i Hercegovine dijele svoja iskustva vezano uz primjenu ovog Pravilnika. Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine koordinira razmjenu iskustava s tim subjektima nadležnim za održavanje.

(5) Evropska agencija za željeznice (ERA) prikuplja informacije o iskustvima u primjeni zajedničkih sigurnosnih metoda za kontrolu koju će primjenjivati željeznička poduzeća i upravitelji infrastrukture nakon što im se izda rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza te subjekti nadležni za održavanje i, ako je potrebno, daje Evropskoj komisiji preporuke za unapređenje zajedničkih sigurnosnih metoda za kontrolu.

(6) Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine pomaže u prikupljanju takvih informacija od željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture.

Član 6.
(Aneksi)

Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatraju se Aneks I (Postupak kontrole) i Aneks II (Okvir za postupak kontrole).

Član 7.
(Odredbe o izmenama i dopunama)

Odredbe ovog Pravilnika će biti podložne izmjenama i dopunama od strane Regulatornog odbora željeznica, sa ciljem unapređenja efikasnog željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini.

Član 8.
(Usklađivanje)

Ovim Pravilnikom o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za kontrolu koju će primjenjivati željeznička poduzeća i upravitelji infrastrukture nakon što im se izda rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza te subjekti nadležni za održavanje se preuzimaju odredbe Uredbe (EU) broj 1078/2012, od 16. novembra 2012. godine, o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za kontrolu koju će primjenjivati željeznička poduzeća i upravitelji infrastrukture nakon što im se izda rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom i potvrda o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza te subjekti nadležni za održavanje.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasnicima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 13-01-29-7-294-1/19
05. juna 2019. godine
Doboj


Direktor
Tihomir Narić, s. r.Aneks I
(Postupak kontrole)


1. Općenito
1.1. Ulazne vrijednosti za postupak kontrole su svi postupci i procedure sadržani u sistemu upravljanja, uključujući tehničke, operativne i organizacione mjere za nadzor rizika.
1.2. Aktivnosti iz člana 3. stava 2. postupka kontrole opisane su u odjeljcima 2. do 6.
1.3. Ovaj postupak kontrole repetitivan je i iterativan, kao što je prikazano u Aneksu II.
2. Definicija strategije, prioriteta i plan(ova) za kontrolu.
2.1. Sva željeznička poduzeća, upravitelji infrastrukture ili subjekti nadležni za održavanje odgovorni su za definiranje strategije, prioriteta i plan(ova) kontrole na temelju svog sistema upravljanja.
2.2. Odluka o prioritetima temeljit će se na podacima iz područja u kojima se pojavljuju najveći rizici i koji, ako nisu efikasno kontrolirani, mogu dovesti do negativnih posljedica po sigurnost. Odredit će se redoslijed prioriteta za aktivnosti kontrole te će se navesti potrebno vrijeme, izdaci i resursi. Kod određivanja prioriteta uzet će se u obzir rezultati prethodnih primjena postupka kontrole.
2.3. Postupak kontrole mora što je prije moguće utvrditi slučajeve neusklađenosti u primjeni sistema upravljanja koje bi mogle dovesti do nesreća, poremećaja, izbjegnutih nesreća ili drugih opasnih pojava. To mora dovesti do primjene mjera za ispravljanje takvih slučajeva neusklađenosti.
2.4. Strategija i planovi kontrole definiraju kvantitativne ili kvalitativne pokazatelje ili kombinaciju i jednoga i drugoga koji mogu:
(a) dati pravovremena upozorenja na odstupanja od očekivanih rezultata ili potvrdu da se očekivani rezultati ostvaruju po planu;
(b) dati informacije o neželjenim rezultatima;
(c) pomoći kod odlučivanja.
3. Prikupljanje i analiza podataka
3.1. Prikupljanje i analiza podataka odvijaju se u skladu sa definiranom strategijom, prioritetima i planovima kontrole.
3.2. Za svaki definirani pokazatelj iz tačke 2.4., provodi se slijedeće:
(a) prikupljanje nužnih podataka;
(b) ocjenjivanje pravilne provedbe postupaka, procedura, te tehničkih, operativnih i organizacionih mjera nadzora rizika;
(c) provjera efikasnosti postupaka, procedura, te tehničkih, operativnih i organizacionih mjera te ostvarenja očekivanih rezultata;
(d) ocjenjivanje pravilne primjene sistema upravljanja u cijelosti i ostvarenja očekivanih rezultata;
(e) analiza i ocjenjivanje slučajeva utvrđene neusklađenosti s tačkama (b), (c) i (d), te utvrđivanje njihovih uzroka.
4. Izrada akcionog plana
4.1. Akcioni plan izrađuje se za utvrđene slučajeve neusklađenosti koji se smatraju neprihvatljivima. To će:
(a) dovesti do primjene pravilno provedenih postupaka, procedura, te tehničkih, operativnih i organizacionih mjera nadzora rizika u skladu s navedenim; ili
(b) unaprijediti postojeće postupke, procedure, te tehničke, operativne i organizacione mjere nadzora rizika; ili
(c) utvrditi i provesti dodatne mjere nadzora rizika.
4.2. Akcioni plan posebno će uključivati slijedeće podatke:
(a) očekivane ciljeve i rezultate;
(b) korektivne mjere, preventivne mjere ili kombinaciju obje vrste mjera;
(c) osobu koja je odgovorna za provođenje mjera;
(d) datume do kada se mjere moraju provesti;
(e) osobu koja je odgovorna za ocjenjivanje efikasnosti akcionog plana u skladu s Odjeljkom 6.;
(f) pregled učinka akcionog plana na strategiju praćenja, prioritete i plan(ove).
4.3. S ciljem upravljanja sigurnošću na interfejsu, željeznička poduzeća, upravitelji infrastrukture ili subjekti nadležni za održavanje odlučuju, u dogovoru s drugim uključenim sudionicima, ko će biti zadužen za provođenje potrebnog akcionog plana ili njegovih dijelova.
5. Provođenje akcionog plana
5.1. Akconi plan iz Odjeljka 4. provodi se radi ispravljanja utvrđenih slučajeva neusklađenosti.
6. Ocjena efikasnosti mjera akcionog plana.
6.1. Ispravna primjena, prikladnost i efikasnosti mjera utvrđenih u akcionom planu provjeravaju se pomoću istih postupaka kontrole opisanih u Aneksu I.
6.2. Ocjena efikasnosti akcionog plana uključuje posebno slijedeće radnje:
(a) provjeru ispravne primjene i dovršetka akcionog plana u skladu s rasporedom;
(b) provjeru ostvarenja očekivanih rezultata;
(c) provjeru jesu li se u međuvremenu promijenili početni uvjeti i jesu li mjere nadzora rizika definirane u akcionom planu još uvijek odgovarajuće za date okolnosti;
(d) provjeru jesu li nužne druge mjere nadzora rizika.
7. Dokazi o primjeni postupka kontrole
7.1. Postupak kontrole će se dokumentirati kako bi se mogla dokazati njegova ispravna primjena. Sva će dokumentacija biti dostupna u prvom redu u svrhu unutarnje procjene. Na zahtjev:
(a) željeznička poduzeća i upravitelji infrastrukture moraju tu dokumentaciju dati na raspolaganje Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine;
(b) subjekti nadležni za održavanje moraju dokumentaciju dati na raspolaganje Regulatornom odboru željeznica Bosne i Hercegovine kao tijelu nadležnom za njihovo ovlašćivanje. Ako se interfejsom upravlja na osnovu ugovora, subjekti nadležni za održavanje moraju tu dokumentaciju dati na raspolaganje mjerodavnim željezničkim poduzećima i upraviteljima infrastrukture.
7.2. Dokumentacija iz tačke 7.1. uključuje posebno:
(a) opis organizacije i osoblja koje je zaduženo za provođenje postupka kontrole;
(b) rezultate različitih aktivnosti postupka kontrole koje su navedene u članu 3. tačke 2. a posebno donesene odluke;
(c) u odnosu na slučajeve utvrđene neusklađenosti koji se smatraju neprihvatljivima, popis svih nužnih mjera koje će se provoditi s ciljem ostvarenja potrebnih rezultata.


Aneks II (Okvir za postupak kontrole)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!