Službeni glasnik BiH, broj 36/20

Na osnovu člana 8. stav (1) i člana 13. tačka i) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje ("Službeni glasnik BiH", broj 24/20), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici održanoj 02.06.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA MEĐUNARODNE POMOĆI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE UPLAĆENIH NA NAMJENSKI PODRAČUN JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj, raspodjela i primaoci finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave korona virusa (COVID - 19), dobijenu od Vlade Republike Azerbejdžan i kompanije Bayer Farmaceutska družba d.o.o. Ljubljana.

Član 2.
(Procenti raspodjele)

(1) Raspodjela finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje dobijenu od Vlade Republike Azerbejdžan i kompanije Bayer Farmaceutska družba d.o.o. Ljubljana, se vrši po procentima kako slijedi:

a) 61,50% za Federaciju Bosne i Hercegovine,

b) 37,50% za Republiku Srpsku,

c) 1% za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

(2) Sredstva iz stava (1) tačka a) ovog člana se za Federaciju Bosne i Hercegovine dijele:

a) Federacija Bosne i Hercegovine 50%;

b) Deset kantona 50%.

Član 3.
(Sadržaj i primaoci međunarodne pomoći)

(1) Vlada Republike Azerbejdžan uplatila je finansijska sredstva u iznosu od 1.054.016,87 KM.

(2) Kompanija Bayer Farmaceutska družba d.o.o. Ljubljana uplatila je finansijska sredstva u iznosu od 19.558,30 KM.

(3) Ukupan iznos sredstava iz st. (1) i (2) ovog člana iznosi 1.073.575,17 KM.

(4) U skladu sa procentima raspodjele definisanim članom 2. ove Odluke, iznos finansijskih sredstava iz stava (3) ovog člana se raspodjeljuju na sljedeći način:

a) Federacija Bosne i Hercegovine: 660.248,73 KM

b) Republika Srpska: 402.590,69 KM

c) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: 10.735,75 KM

Član 4.
(Uplata sredstava)

(1) Za uplatu sredstava iz člana 3. ove Odluke se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Iznos sredstava utvrđen članom 3. stav (2) ove Odluke uplaćuje se na račun Federalnog ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Izvještavanje)

Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da podnese Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o realizaciji ove Odluke.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 102/20
02. juna 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!