Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 12, 14, 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta NLB Skladi d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, zastupanog od strane advokata Džane Smailagić-Hromić i Ezmane Turković iz Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću "Marić & Co", Mehmeda Spahe 26, 71000 Sarajevo, koja je zaprimljena dana 27.11.2023. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-1/23, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 7. (sedmoj) sjednici održanoj dana 24.04.2024. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Bosne i Hercegovine, sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta NLB Skladi d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija nad privrednim subjektom GENERALI INVESTMENTS AD, Bulevar partizanski odredi 14A-1/2, Skopje-Centar, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija, kupovinom 100% ukupnog dioničkog kapitala.

2. Obavezuje se privredni subjekt NLB Skladi d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija da plati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovo Rješenje o koncentraciji upisuje se u Registar koncentracija.

4. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) zaprimilo je dana 27.11.2023. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-1/23, Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta NLB Skladi d.o.o. Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, (u daljem tekstu: NLB Skladi ili Podnosilac prijave), zastupanog od strane advokata Džane Smailagić-Hromić i Ezmane Turković iz Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću "Marić & Co", Mehmeda Spahe 26, 71000 Sarajevo, kojom Podnosilac prijave stiče pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektom GENERALI INVESTMENTS AD, Bulevar partizanski odredi 14A-1/2, Skopje-Centar, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija (u daljem tekstu: GENERALI INVESTMENTS ili Ciljno društvo).

Prijava se odnosi na sticanje neposredne pojedinačne kontrole privrednog subjekta NLB Skladi nad privrednim subjektom GENERALI INVESTMENTS, kupovinom 100% ukupnog dioničkog kapitala, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09 - u daljem tekstu Zakon).

Uvidom u svu dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je Prijava podnesena u propisanom roku, u skladu sa članom 16. stav 1) Zakona, ali da nije potpuna u smislu člana 30. Zakona. U skladu sa tim Konkurencijsko vijeće je od Podnosioca prijave zatražilo dopunu Prijave aktima broj UP-06-26-1-036-2/23 od 26.12.2023. godine, broj UP-06-26-1-036-6/23 od 12.02.2024. godine i broj UP-06-26-1-036-8/23 od 21.02.2024. godine. Podnosilac prijave dostavio je traženu dopunu Prijave podnescima zaprimljenim pod brojem: UP-06-26-1-036-3/23 od 29.12.2023. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-4/23 od 03.01.2024. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-5/23 od 08.01.2024. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-7/23 od 19.02.2024. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-9/23 od 29.02.2024. godine i pod brojem: UP-06-26-1-036-11/23 od 07.03.2024. godine.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona, dana 18.03.2024. godine pod brojem: UP-06-26-1-036-12/23, donijelo Obavještenje o prijavi koncentracije u kojem su navedeni podaci o koncentraciji i pozvane sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste. Navedeno Obavještenje objavljeno je dana 22.03.2024. godine u dnevnim novinama i na web stranici Konkurencijskog vijeća i na njega u datom roku nisu dostavljeni komentari zainteresovanih strana.

Prema navodima Podnosioca prijave, pored ocjene predmetne koncentracije od strane Konkurencijskog vijeća, zahtjev za ocjenu koncentracije je podnesen nadležnim konkurencijskim tijelima Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Kosova.

Konkurencijsko vijeće je dana 23.04.2024. godine, pod brojem: UP-06-26-1-036-14/23, izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne prijave, u smislu člana 30. stav (3) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt NLB Skladi i privredni subjekt GENERALI INVESTMENTS.

1.1. NLB Skladi (Podnosilac prijave)


Privredni subjekt NLB Skladi, punim nazivom NLB Skladi upravljanje premoženja, d.o.o. sa sjedištem na adresi Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, prema izvodu iz redovnog sudskog i poslovnog registra Slovenije od 15.11.2023. godine, upisan je pod matičnim brojem: 1876031000 i registarskim brojem: 13866000.

Vlasnik privrednog subjekta NLB Skladi je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Republika Slovenija (u daljem tekstu: NLB d.d. Ljubljana), sa 100% vlasničkog udjela.

Društvo je osnovano 18.12.2002. godine, upisano u sudski registar 21.11.2003. godine, a sa radom je započelo 01.01.2004. godine. Društvo posjeduje dozvolu Agencije za tržište vrijednosnih papira za pružanje usluga upravljanja investicijskim fondovima, dozvolu za pružanje usluga upravljanja finansijskim instrumentima, te dozvolu za pružanje nekih pomoćnih usluga. Osnovna djelatnost NLB Skladi je upravljanje fondovima.

Privredni subjekt NLB Skladi jedno je od najvećih društava za upravljanje imovinom u regiji Jugoistočne Evrope, osnovano sa ciljem centralizacije funkcija upravljanja imovinom za klijente i institucije.

Privredni subjekt NLB Skladi pripada NLB Grupi, koja je vodeća bankarska i finansijska grupacija sa sjedištem i ekskluzivnim strateškim interesom u regiji - Jugoistočna Evropa. Uz matičnu NLB, koja je javno dioničko društvo, grupu čini i šest banaka kćeri u Jugoistočnoj Evropi, nekoliko društava za pomoćne usluge (upravljanje imovinom, upravljanje nekretninama, leasing i dr.) te manji broj nestrateških podružnica koje su u procesu kontrolisanog zatvaranja. NLB Grupa pruža univerzalni model bankarstva i podržava klijente uslugama za pojedince i društva, te uslugama investicijskog bankarstva. Osim snažne prisutnosti na bankarskom tržištu, NLB Grupa želi razvijati i druge finansijske usluge u kojima vidi brojne mogućnosti za rast.

NLB Grupa je organizovana kao koncern, čije članice su prema vlasničkoj i organizacijskoj strukturi upravljanja: banke kćeri, financijske organizacije i privredna društva, zajednički kontrolisana društva (joint venture) i povezana društva. Organizacija i broj članova grupe mogu se mijenjati, i to osnivanjem, preuzimanjem i spajanjem ili prestankom članova, u obliku prodaje kapitalnih ulaganja ili prestankom poslovanja (likvidacija društava).

Povezana društva NLB Grupe u Bosni i Hercegovini su:

1) NLB Banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem na adresi ul. Milana Tepića br.4, 78000 Banja Luka, koja je prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-Z-23-005070 od 16.11.2023. godine, registrovana pod matičnim brojem: 3-31-00 i JIB brojem: 4400949970003.

Osnovne djelatnosti koje obavlja NLB Banka a.d. Banja Luka su univerzalne bankarske djelatnosti: primanje depozita, odobravanje kredita i ostalo gotovinsko poslovanje, finansijski leasing, ostala odobrenja kredita, ostale finansijske usluge osim osiguranja i mirovinskih fondova, posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima, ostale dodatne djelatnosti u finansijskim uslugama, osim djelatnosti osiguranja i mirovinskih fondova, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama iznajmljenim, djelatnosti agenata i posrednika u osiguranju. Pored toga banka ima pravo obavljati sve vanjskotrgovinske poslove u okviru i za potrebe registrovane djelatnosti.

Uvidom u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 15.03.2024. godine, većinski vlasnik privrednog subjekta NLB Banka a.d. Banja Luka sa 99,8532% učešća u osnovnom kapitalu je privredni subjekt NLB d.d. Ljubljana, Republika Slovenija.

2) NLB Banka d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ul. Koševo br. 3, Sarajevo, Centar, 71000 Sarajevo, koja je prema aktuelnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu privrednog suda broj 065-0-RegZ-23-009215 od 01.09.2023. godine, registrovana pod matičnim brojem: 65-02-0003-15 (stari broj 1-516) i JIB brojem: 4209039610001.

Osnovne djelatnosti koje obavlja NLB Banka d.d. Sarajevo su univerzalne bankarske djelatnosti: primanje i polaganje depozita ili drugih povratnih sredstava, davanje i uzimanje kredita i zajmova, izdavanje jamstava i svih oblika jamstava; usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa novca u skladu sa posebnim propisima, kupovina i prodaja deviza i plemenitih metala, izdavanje i upravljanje ponudama (uključujući platne kartice, putničke čekove i bankovne mjenice), kupovina, prodaja i naplata potraživanja (faktoring, forfeting i dr.), kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca za tuđi ili vlastiti račun, kupovina i prodaja vrijednosnih papira (brokersko-dilerski poslovi), usluge čuvanja sefa, posredovanje u poslovima osiguranja, u skladu sa propisima kojima se uređuje posredovanje u osiguranju, osim u osiguranju od odgovornosti za motorna vozila, te ostali poslovi koji prate pojedine bankovne poslove.

Uvidom u Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH Sarajevo na dan 15.03.2024. godine, većinski vlasnik privrednog subjekta NLB Banka d.d. Sarajevo sa 97,3363% vlasničkog udijela je privredni subjekt NLB d.d. Ljubljana, Republika Slovenija.

1.2. GENERALI INVESTMENTS (Ciljno društvo)


Privredni subjekt GENERALI INVESTMENTS, punim nazivom Društvo za upravljanje otvorenim i zatvorenim fondovima GENERALI, sa sjedištem na adresi Bulevar partizanski odredi 14A-1/2, Skopje-Centar, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija, prema Centralnom registru Republike Sjeverne Makedonije, tekućem stanju Privrednog registra i registra ostalih pravnih lica broj 0805-50/150020230318573 na dan 13.11.2023. godine, registrovan je pod matičnim brojem: 6364578 i PIB (EDB) brojem: 4030008031852. Osnovna djelatnost GENERALI INVESTMENTS je upravljanje investicijskim fondovima.

Ukupan dionički kapital privrednog subjekta GENERALI INVESTMENTS iznosi 935.949,00 eura, a sastoji se od 93.594 običnih dionica, nominalne vrijednosti 10 eura po dionici. Većinski vlasnik privrednog subjekta GENERALI INVESTMENTS sa 92.024 dionica je privredni subjekt Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljem tekstu: Generali Investments Slovenija), privredno društvo organizovano u skladu sa pravom Slovenije, sa registrovanim matičnim brojem: 5834457000. Ostali vlasnici dionica su fizička lica: Laze Kamchev, jedinstveni matični broj 1610978483026, sa prebivalištem na adresi ul. Venijamin Machukovski 34-1/22, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, sa 750 dionica, Vesna Karkinska, jedinstveni matični broj 2308979455080, sa prebivalištem na adresi Blvd. Jane Sandanski 74/17, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, sa 500 dionica i Gjoko Shuklev, jedinstveni matični broj 1405983450109, sa prebivalištem na adresi Blvd. Jane Sandanski 107-3/25, 1000 Skopje, Sjeverna Makedonija, sa 300 dionica.

Privredni subjekt GENERALI INVESTMENTS osnovan je 2008. godine pod nazivom KD Fondovi. Njegova osnovna djelatnost je upravljanje imovinom, odnosno ostvarenje finansijskih povrata zavisno o strukturi upravljanih portfelja. KD Fondovi pridružili su se Generali Grupi u februaru 2019.godine, a ime je službeno promijenjeno u GENERALI INVESTMENTS u septembru 2019. godine. Ciljno društvo ima potencijal za distribuciju investicijskih proizvoda na tržištu Sjeverne Makedonije od strane NLB Banke Skopje i razvoj drugih distributivnih kanala. Međutim, budući da Ciljno društvo nije prisutno na tržištu Bosne i Hercegovine, nema ni plasmana investicijskih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine.

Privredni subjekt GENERALI INVESTMENTS nije aktivan u Bosni i Hercegovini i nema registrovana zavisna društva u Bosni i Hercegovini.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće u provođenju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije primijenilo je odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10) i Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10).

3. Pravni osnov i oblik koncentracije


Uz Prijavu je kao pravni osnov koncentracije dostavljen Ugovor o kupoprodaji udjela zaključen dana 10.11.2023. godine između kupca privrednog subjekta NLB Skladi i prodavaca privrednog subjekta Generali Investments Slovenija i fizičkih lica Laze Kamchev, Vesna Karkinska i Gjoko Shuklev, kojim privredni subjekt NLB Skladi stiče 100% ukupnog dioničkog kapitala u privrednom subjektu GENERALI INVESTMENTS.

Nakon provođenja koncentracije Podnosilac prijave će steći isključivu direktnu kontrolu nad Ciljnim društvom, dok će NLB Grupa steći indirektnu kontrolu.

U skladu sa navedenim, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je pravni oblik predmetne koncentracije sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim privrednim subjektom kupovinom većine dionica osnovnog kapitala, u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata sa sjedištem u inostranstvu, u smislu člana 14. stav (1) Zakona, u vezi sa članom 2. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, postoji ako ukupan godišnji prihod svih učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznosi 100.000.000 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji i ako ukupan godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,00%.

U skladu navedenim, analizirani su podaci iz Prijave radi utvrđivanja postojanja uslova za obavezu prijave koncentracije, a vezano za ukupan godišnji prihod učesnika koncentracije u godini koja je prethodila koncentraciji (Tabela br. 1).

Tabela br. 1

Ukupan prihod učesnika u koncentraciji ostvaren u 2022. godini (KM)

Privredni subjekt

NLB Skladi

NLB Grupa

GENERALI INVESTMENTS

Generali Grupa

Svijet

59.177.548,31

 1.978.147.976,13

1.197.773,76

 156.010.691.610,00

BiH

-

 175.465.332,62

-

 10.170.316,00

 Izvor: podaci iz Prijave

Prema podacima iz Tabele br. 1, učesnici koncentracije u 2022. godini ostvarili su ukupan godišnji prihod koji podliježe obavezi prijave koncentracije.

5. Relevantno tržište


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Podnosilac prijave smatra da konačna definicija relevantnog tržišta može ostati otvorena, jer koncentracija neće imati uticaja na konkurenciju u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno predlaže da se kao relevantno tržište proizvoda odredi upravljanje investicionim fondovima.

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa navodima Podnosioca prijave da se aktivnosti učesnika u koncentraciji ne preklapaju, prilikom određivanja relevantnog tržišta proizvoda u obzir uzelo djelatnost Ciljnog društva, pa je za relevantno tržište koncentracije u proizvodnom smislu odredilo tržište upravljanja investicionim fondovima.

Učesnici u koncentraciji nisu registrovani, niti direktno posluju na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali su prema navodima iz Prijave u mogućnosti da nude svoje usluge na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa je shodno tome Konkurencijsko vijeće kao relevantno tržište koncentracije u geografskom smislu odredilo teritoriju Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem koncentracije Konkurencijsko vijeće je odredilo tržište upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

6. Analiza relevantnog tržišta


Podnosilac prijave navodi da zavisna društva NLB Grupe u Bosni i Hercegovini nisu aktivna na tržištu na kojem je aktivno Ciljno društvo i da nema horizontalnih niti vertikalnih preklapanja u pogledu poslovnih aktivnosti NLB Grupe i Ciljnog društva u Bosni i Herzegovini. S obzirom da učesnici u koncentraciji ne posluju na relevantnom tržištu, isti nemaju pristup podacima o veličini tržišta i drugim relevantnim podacima konkurenata.

Kako se radi o koncentraciji privrednih subjekta koji ne učestvuju na relevantnom tržištu, Konkurencijsko vijeće smatra da za ocjenu predmetne koncentracije nisu odlučujući podaci o drugim učesnicima i konkurenciji na relevantom tržištu.

7. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće je prilikom ispitivanja efekata koncentracije na konkurenciju u Bosni i Hercegovini, uzelo u obzir da Podnosilac prijave i Ciljno društvo nisu prisutni na relevantnom tržištu, tako da provođenje predmetne koncentracija ne može imati uticaj na relevantno tržište i njegovu strukturu.

U skladu sa navedenim, Konkurencijsko vijeće smatra da predmetna koncentracija ne može uzrokovati ograničavanje, sprečavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Bosne i Hercegovine, te je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

8. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 107. tačka d) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, kako je to navedeno u tački 2. dispozitiva ovog Rješenja.

9. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj UP-06-26-1-036-16/23
24. aprila 2024. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!