Međunarodni ugovori, broj 8/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 01,02-21-1-963/21 od 27. maja 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 131 vanrednoj sjednici, održanoj 15. juna 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIJSKOG GRANTA SIDA-e BiH Munic WatSan SAN ZAKLJUČENOG OD STRANE I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE DANA 30. APRILA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU I 14. MAJA 2013. GODINE U SARAJEVU, IZMIJENJENOG 25. SEPTEMBRA 2018. (SPORAZUM O GRANTU)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicijskog granta SIDA-e BiH Munic WatSan zaključenog od strane i između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke dana 30. aprila 2013. godine u Luksemburgu i 14. maja 2013. godine u Sarajevu, izmijenjenog 25. septembra 2018. (Sporazum o grantu), na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2012-8/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!