Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 2. stav (4), čl. 5. i 21. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške mira i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), a u vezi sa Sporazumom o operativnoj i strateškoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Ureda evropske policije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 1/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici, održanoj 20.04.2022. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK


O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE PRI EUROPOL-u U DEN HAG

1. Aleksandar Stjepanović, policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske upućuje se kao oficir za vezu Bosne i Hercegovine pri Europol-u u Den Hag, Kraljevina Holandija, na mandat od četiri godine.

2. Status oficira za vezu, plata i druga primanja i naknade uređuju se u skladu sa odredbama Pravilnika o platama, dodacima i naknadama osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 98/08 i 84/14).

3. Ovlašćuje se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da zaključi Sporazum o refundiranju ukupnih troškova za plate, naknade i druge troškove za imenovanog sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, čiji je Aleksandar Stjepanović policijski službenik, a koji će se isplatiti putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

4. Imenovani zadržava pravo povratka na posao u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, nakon okončanja mandata iz tačke 1. ovog Zaključka.

5. Za realizaciju ovog Zaključka zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 21/22
20. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!