Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - NARODNO POZORIŠTE U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijske građevine - Narodno pozorište u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/08 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijska građevina" zamjenjuje se rječju "Građevina".

(2) Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Nacionalni spomenik čini građevina i pripadajući trg.".

(3) Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

(4) Dosadašnji stav 3. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II-X postaju tač. III-XI.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke:

a) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

b) Projektu konzervatorsko-restauratorskih radova mora prethoditi detalјno snimanje stanja objekta, te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskih materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

c) Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na rezultatima snimanja stanja objekta uz metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

d) Obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalјa, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača;

e) Izvršiti sanaciju suterenskih i prizemnih dijelova objekta i njihovu zaštitu od kapilarne vlage;

f) Nije dozvoljena promjena stilskih karakteristika objekta uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.);

g) Izvršiti sanaciju svih instalacija u objektu (protivpožarni sistem, elektro, vodovod i kanalizacija) uz prethodno ispitivanje stanja instalacija;

h) Izraditi projekat gromobranske instalacije;

i) Svu dokumentaciju nastalu na osnovi istraživanja, ali i projektnu nakon završetka radova potrebno je publicirati, tj. učiniti javnom i dostupnom;

j) Potrebno je očuvati vizuelni integritet i sagledavanje nacionalnog spomenika sa glavnih pristupnih pravaca. Navedeno je potrebno osigurati kroz izradu i dopunu prostorno-planske dokumentacije (gabariti objekata u zoni zaštite, zaštitnom pojasu i pristupnim putevima) te primjenu nadležnog propisa u dijelu određivanja i izdavanje dozvole za mjesta postavlјanja reklamnih tijela i sličnih struktura;

k) Moguće je privremeno postavlјanje promotivnih panela za predstave i kulturna događanja;

l) Potrebno je izraditi i provesti projekat iluminacije nacionalnog spomenika;

m) Dozvolјeni su infrastrukturni radovi i radovi vezani za uređenje Trga, pod uvjetom da ne ugroze izvornost cjeline, odnosno autentičnost i integralnost;

n) Upravitelј, vlasnici i drugi korisnici nacionalnog spomenika dužni su brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

o) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvolјeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite nasliјeđa na sadržaj teksta, dizajn ploče i poziciju na koju će se postaviti;

p) Nije dozvolјeno izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i zanatskih radova na nacionalnom spomeniku bez odobrenja federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u dalјnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite nasliјeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: nadležna služba zaštite), a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite;

r) Svi radovi trebaju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.3-2.5-48/20-1
29. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!