Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) Zаkоnа о konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), i člana 209. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), na 68. (šezdesetosmoj) sjednici održanoj dana 23.04.2020. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK


O ISPRAVCI ZAKLJUČKA BROJ UP-05-26-1-034-9/19 OD 21.02.2020. GODINE

1. U Zaključku broj UP-05-26-1-034-9/19, na stranici 2. u dijelu zaglavlja sa lijeve strane koji glasi:

"Sarajevo, 21.02.2019. godine"

isti se mijenja i sada glasi:

"Sarajevo, 21.02.2020. godine"

2. Ovaj Zaključak proizvodi pravno dejstvo od dana od kojeg proizvodi pravno dejstvo i Zaključak Konkurencijskog vijeća broj UP-05-26-1-034-9/19 od 21.02.2020. godine.

3. Ovaj Zaključak se prilaže originalu i čini njegov sastavni dio.

4. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 66. (šestedesetšestoj) sjednici održanoj dana 21.02.2020. godine donijelo je Zaključak broj UP-05-26-1-034-9/19 kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju prirodnog gasa "Naftna industrija Srbije" a.d., Novi Sad, Republika Srbija, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Prilikom lektorisanja uočeno je da se u dijelu zaglavlja Zaključka sa lijeve strane na stranici 2. nalazi greška u pisanju (štamparska greška) gdje piše "Sarajevo, 21.02.2019. godine", a treba "Sarajevo, 21.02.2020. godine", pa se stoga, u skladu sa članom 209. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine, ista ispravlja ovim zaključkom kako je navedeno u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-05-26-1-034-16/19
23. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjednica
Mr. Arijana Regoda - Dražić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!