Službeni glasnik BiH, broj 76/20

Na osnovu člana 54. st. (4) i (6) i člana 57. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3. stav (1) tačka c) Odluke o formiranju Komisije za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 59/19), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 18. sjednici, održanoj 22.10.2020. godine, donijelo je


METODOLOGIJU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG UNUTAR PLATNOG RAZREDA


Član 1.


U Metodologiji za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 6/12), u članu 5. stav (2), briše se.

Član 2.


Član 6. mijenja se i glasi:


"Član 6.


(Napredovanje zaposlenog u viši unutrašnji platni razred)

(1) Zaposleni napreduje u viši unutrašnji platni razred u sljedećim slučajevima:

a) kada u posljednje dvije ocjenjene kalendarske godine, dobija u kontinuitetu ocjenu "naročito uspješan", za rad na radnom mjestu na koje je trenutno raspoređen, ili za rad na radnim mjestima istog ranga u odnosu na trenutno radno mjesto.

b) kada u posljednje četiri ocjenjene kalendarske godine, dobija u kontinuitetu najmanje ocjenu "uspješan", za rad na radnom mjestu na koje je trenutno raspoređen, ili za rad na radnim mjestima istog ranga u odnosu na trenutno radno mjesto.

c) kada je vraćen ili kada se vraća na radno mjesto nakon perioda od minimalno četiri godine provedene na javnoj, savjetničkoj ili sličnoj funkciji na nivou institucija Bosne i Hercegovine, pod uslovom da je njegov rad za navedeni period pozitivno ocjenjen. Napredovanje se vrši u odnosu na platni razred u kojem je zaposleni bio prije imenovanja na neku od navedenih funkcija.

(2) Pod ocjenjenom kalendarskom godinom iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana podrazumjeva se kalendarska godina u kojoj je broj ocjena rada zaposlenog jednak broju ocjena rada utvrđenih propisom koji reguliše navedenu oblast na nivou institucija Bosne i Hercegovine, a koji se na njega primjenjuje. U slučaju da je broj ocjena rada zaposlenog za konkretnu kalendarsku godinu manji od broja ocjena rada utvrđenih propisom koji se na njega primjenjuje, takva kalendarska godina se ne tretira kao ocjenjena kalendarska godina.

(3) Ocjena probnog rada zaposlenog se ne uzima kao osnov za napredovanje u unutrašnji platni razred.

(4) Kriterij utvrđen u članu 4. tački c) ove metodologije obuhvaćen je i vrednuje se u okviru date ocjene rada zaposlenog.

(5) Zaposleni napreduje u viši unutrašnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucije Bosne i Hercegovine ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

a) da je stečeno zvanje u direktnoj vezi sa opisom poslova radnog mjesta na koji je zaposleni raspoređen,

b) da stečeno zvanje doprinosi većoj učinkovitosti, unapređenju i razvoju procesa rada na radnom mjestu,

c) da je proveo godinu dana u radnom odnosu u instituciji Bosne i Hercegovine, i

d) da u prethodnom periodu ocjenjivanja nije dobio ocjenu "ne zadovoljava".

(6) Pod višim stepenom stručnih ili naučnih zvanja iz stava (5) ovog člana podrazumijeva se stepen stručnih ili naučnih zvanja koje zaposleni trenutno ima i koji je viši u odnosu na stepen zvanja propisan za radno mjesto na koje je zaposleni raspoređen, i to: prvi, drugi ili treći ciklus visokog obrazovanja, u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

(7) Pod osnovnom djelatnošću iz stava (5) ovog člana podrazumjeva se djelatnost zbog koje je institucija Bosne i Hercegovine osnovana i koja je određena zakonom kojim se uspostavlja kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, a koja je definisana kroz opise poslova radnih mjesta sistematizovanih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(8) Po jednom osnovu zaposleni napreduje u jedan viši unutrašnji platni razred i po tom osnovu više ne može napredovati. Napredovanje kroz unutrašnje platne razrede se vrši uz poštovanje redoslijeda unutrašnjih platnih razreda utvrđenih odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

(9) Institucija je dužna da prilikom utvrđivanje ispunjenosti uslova za napredovanje zaposlenog u viši unutrašnji platni razred shodno odredbi stava (1) tač. a) i b) ovog člana ocjenjene godine uzima kalendarski kako dolaze, jednu iza druge, a ne različitom kambinacijom kalendarskih godina kako bi se ispunili uslovi za napredovanje u viši unutrašnji platni razred, utvrđeni odredbama stava (1) tač. a) i b) ovog člana."

Član 3.


U članu 7. iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

" (5) Zaposlenom koji se premješta na niže radno mjesto po osnovu prekobrojnosti, određuje se unutrašnji platni razred s neposredno nižim koeficijentom u odnosu na koeficijent koji je imao prije eksternog premještaja."

Član 4.


U članu 8. u stavu (1) riječi: "unutrašnjeg ili vanjskog" zamjenjuju se riječima: "internog ili eksternog".

U stavu (2) riječ "prelazi" zamjenjuje se riječima: "se raspoređuje".

Stav (4) briše se.

Član 5.
(Prelazne i završne odredbe)

(1) Prilikom prve primjene ove Metodologije, kao prva godina od koje se računa ispunjenost uslova za napredovanje zaposlenog u viši unutrašnji platni razred po osnovu ocjene rada, uzima se 2016. godina.

(2) Institucija je dužna da prilikom utvrđivanje ispunjenosti uslova za napredovanje zaposlenog u viši unutrašnji platni razred u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana ocjenjene godine uzima kalendarski kako dolaze, jednu iza druge, počev od 2016. godine, a ne različitom kambinacijom kalendarskih godina kako bi se ispunili uslovi za napredovanje u viši unutrašnji platni razred, utvrđeni odredbama člana 6. stav (1) ove metodologije.

(3) Zadužuju se sve institucije da izvrše analizu zakona i drugih propisa iz oblasti za koju su zaduženi i da predlože izmjene i dopune tih propisa u dijelu koji se odnosi na ocjenjivanje zaposlenih, s ciljem da se svi državni službenici i zaposlenici u institucijama izjednače u pravima iz radnog odnosa i kako bi se ocjenjivali na jednoobrazan način.

(4) Po odredbama ove Metodologije, institucije su dužne postupiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova metodologija stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.09.2020. godine.

VM broj 229/20
22. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!