Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Na osnovu člana 2.9 stav (1) tačka 2. a u vezi s članom 1.10 stav (3), 9.5, 9.6, 9.8 i 13.5, te člana 1.8a stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 14. sjednici, održanoj 04.04.2024. godine, donijela


UPUTSTVO


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA O DODJELI I PRESTANKU MANDATA


Član 1.


U Uputstvu o dodjeli i prestanku mandata ("Službeni glasnik BiH", broj 27/22, 77/22 i 78/22), u članu 13 stav (4) iza riječi: "na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže" dodaju se riječi: "zbog pravosnažne sudske presude kojom mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenog zanimanja, djelatnosti ili dužnosti koja predstavlja funkciju izabranog člana u organu vlasti ili zbog pravosnažne sudske presude kojom mu je izrečena kazna koja za pravnu posljedicu osude ima prestanak te službene dužnosti i prestanak tog radnog odnosa"

U istom članu iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:

"(9) Ako izabranom članu organa vlasti, kojem mandat u skladu sa Izbornim zakonom BiH dodjeljuje Centralna izborna komisija BiH, mandat prestaje zbog nepostupanja u skladu s odredbama članova 1.8а, 1.8b ili 1.8с Izbornog zakona BiH, Odsjek za izbore Centralne izborne komisije BiH ili predsjednik/predsjedavajući nadležnog organa vlasti, na osnovu službene evidencije ili saznanja pribavljenih na drugi način, čitko i u potpunosti, popunjava obrazac OB-1, stavlja pečat nadležnog zakonodavnog organa i zajedno s dokazima dostavlja ga Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi utvrđivanja prestanka mandata."

Dosadašnji stav (9) postaje stav (10).

Član 2.


U članu 12 stav (2) se mijenja i sada glasi:

"(2) Obrazac iz stava (1) ovog člana, čini sastavni dio ovog Uputstva i sadrži sljedeće podatke:

a) logo Centralne izborne komisije BiH,

b) naziv i adresu organa vlasti

c) ime i prezime izabranog člana organa vlasti

d) politički subjekt,

e) dužnost izabranog člana organa vlasti,

f) razlog za utvrđivanje prestanka mandata izabranom članu organa vlasti,

g) prilog,

h) potpis podnosioca zahtjeva/prijedloga, sa brojem telefona za kontakt,

i) potpis i pečat predsjednika/predsjedavajućeg nadležnog zakonodavnog organa vlasti i

j) uputstvo za popunu obrasca.

Član 3.


Iza člana 16, dodaje se član 16a, koji glasi:

"Član 16a.

(Način dostavljanja pismena)

U postupku dodjele i prestanka mandata, izabranim članovima organa vlasti na svim nivoima, sva pismena se dostavljaju po pravilu putem pošte, lično osobi kojoj su namjenjena, te putem faksa, a samo izuzetno ličnim preuzimanjem u sjedištu Centralne izborne komisije BiH, uz prethodnu najavu nadležnoj službi Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH."

Član 4.


Iza Poglavlja III dodaje se novo Poglavlje IIIa koje glasi: "MIROVANJE MANDATA"

Iza člana 16. dodaju se članovi 16b, 16c, 16 d i 16e, koji glase:

"Član 16b.

(Mirovanje mandata – član 1.8a Izbornog zakona BiH)

Lice koje је izabrano u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini mandat može staviti u mirovanje na način kako je to definirano u članu 1.8a Izbornog zakona BiH.

Član 16c.
(Procedure za postupanje i donošenje odluke)

(1) Lice koje је izabrano u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a obavlja izvršnu funkciju, podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH, na obrascu MM-1. zahtjev za stavljanje mandata u zakonodavnom organu u mirovanje, o čemu obavezno obavještava zakonodavni organ u koji je izabran.

(2) Lice iz stava (1) ovog člana dužno je obrazac MM-1, čitko i u potpunosti popuniti.

(3) Lice koje podnosi zahtjev za mirovanje mandata, isti je dužno podnijeti prije konstitutivne sjednice zakonodavnog organa u koji je izabrano.

(4) Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o mirovanju mandata lica koje je izabrano u zakonodavni organ vlasti i dodjeli mandata sljedećem kandidatu sa iste liste sa koje je izabrano lice sa mandatom u mirovanju, te vodi i prethodni postupak, ako je potrebno, o utvrđivanju činjeničnog stanja.

(5) Mirovanje mandata stupa na snagu petog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva za mirovanje mandata, o čemu Centralna izborna komisija BiH donosi odluku.

Član 16d.
(Aktiviranje mandata u mirovanju)

(1) Najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka obavljanja izvršne funkcije, lice koje je stavilo mandat u mirovanje može podnijeti pisani zahtjev na obrascu MM 2 Centralnoj izbornoj komisiji BiH o aktiviranju mandata u mirovanju odnosno o ponovnom obavljanju svog mandata.

(2) Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o aktiviranju mandata i prestanku mandata kandidatu kojem je dodjeljen zamjenski mandat u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za aktiviranje mandata i o tome obavještava podnosioca zahtjeva za aktiviranje mandata i lice kojem prestaje dodjeljeni zamjenski mandat.

Član 16e.
(Početak trajanja zamjenskog mandata)

(1) Članu organa vlasti kojem je dodijeljen mandat, umjesto člana organa vlasti kojem je mandat stavljen u mirovanje, mandat teče od dana donošenja odluke kojom mu je dodijeljen mandat, ukoliko prethodno prihvati mandat.

(2) Odluka o mirovanju mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu iz stava (1) ovog člana, sa pravnom poukom, objavljuje se na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba i smatra se da je sa danom objave dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu, osim članovima organa vlasti iz stava (1) ovog člana, kojima se odluka dostavlja putem organa vlasti u kojem je kvalificirani kandidat dobio mandat."

Član 5.


U članu 17. stav (1) tačka a) Obrazac OB-1 iz člana 12. stav (1) ovog Uputstva, se mjenja i sastavni je dio ovog Uputstva.

U istom članu i stavu, iza tačke c) dodaju se nove tačke d) i e) koje glase:
"d) Obrazac MM - 1 – Zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje i

e) Obrazac MM – 2 -Zahtjev za aktiviranje mandata."

Član 6.


Iza člana 17. dodaje se novi član 17a, koji glasi:

"Član 17a.

(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovom Uputstvu, navedene u jednom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod."

Član 7.


Ovo Uputstvo, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-02-2-621-6/22
04. aprila 2024. godine
Sarajevo


Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić, s. r.