Službeni glasnik BiH, broj 2/20

Na osnovu člana 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09, i 1/11) i člana 28d. Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 93/11, 61/14 i 95/16), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 31. decembra 2019. godine, donijeta je


ODLUKA


O IZMJENI ODLUKE O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE


Član 1.


U Odluci o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge ("Službeni glasnik BiH", broj 8/19 i 26/19), u članu 2. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Određuje se tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,5188 feninga/kWh.".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Dispozitiv odluke se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Broj 04-28-5-446-1/19
31. decembra 2019. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!