Međunarodni ugovori, broj 12/20

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-21-1-196/19 od 23. januara 2020. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 12. redovnoj sjednici održanoj 13. maja 2020. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI IZMJENA I DOPUNA KONVENCIJE O ZAŠTITI MORSKOG OKOLIŠA I OBALSKOG PODRUČJA MEDITERANA BARSELONSKA KONVENCIJA


Član 1.


Ratifikuje se Izmjene i dopune Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalskog područja Mediterana - Barselonska konvencija.

Član 2.


Tekst Izmjena i dopuna u prijevodu glasi:

(Prijevod)

ANEKS I. IZMJENE I DOPUNE KONVENCIJE O ZAŠTITI SREDOZEMNOG MORA OD ZAGAĐENJA A. NAZIV


Naziv Konvencije se mijenja i glasi:

KONVENCIJA O ZAŠTITI MORSKOG OKOLIŠA I OBALSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA

B. UVODNI DIO


Drugi uvodni stav Konvencije se mijenja i glasi:

U potpunosti svjesne svoje odgovornosti u pogledu očuvanja i održivog razvoja ovog zajedničkog nasljeđa za dobrobit i uživanje sadašnjim i budućim generacijama,

Dodaju se sljedeći novi podstavovi koji glase:

U potpunosti svjesne da je Mediteranski akcioni plan, od svog usvajanja 1975. godine te kroz svoj razvoj, doprinio procesu održivog razvoja u regiji Sredozemlja, te da on predstavlja značajan i dinamičan instrument za provođenje aktivnosti koje se odnose na Konvenciju i njene Protokole, koje poduzimaju Ugovorne strane,

Uzimajući u obzir rezultate Konferencije Ujedinjenih nacija o okolišu i razvoju, održane u Rio de Janeiru od 4. do 14. juna 1992. godine,

Uzimajući također u obzir i Ženevsku deklaraciju iz 1985. godine, Povelju iz Nikozije iz 1990. godine, Kairsku deklaraciju o Euro-mediteranskoj saradnji u zaštiti okoliša na području Mediteranskog bazena, Preporuke Konferencije u Casablanci iz 1993. godine Tunisku deklaraciju o održivom razvoju Sredozemlja iz 1994. godine,

Imajući u vidu odgovarajuće odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora, sačinjene u Montego Bayu 10. decembra 1982. godine, koju je potpisao veliki broj ugovornih strana,

C. ČLAN 1.: GEOGRAFSKO PODRUČJE

Stav 2. člana 1. se mijenja i glasi:

2. Primjena Konvencije može se proširiti na obalska područja prema odluci svake pojedine ugovorne strane unutar njene teritorije.

Sljedeći stav se dodaje članu 1. kao novi stav 3.:

3. Svakim Protokolom ove Konvencije moguće je proširiti geografsko područje na koje se odnosi taj Protokol.

D. ČLAN 2.: DEFINICIJE

Stav (a) člana 2. se mijenja i glasi:

(a) "Zagađenje" znači čovjekovo direktno ili indirektno unošenje supstanci ili energije u morski okoliš, uključujući ušća, koje izaziva ili može izazvati pogubne posljedice kao što su nanošenje štete živim resursima i oblicima života u moru, ugrožavanje zdravlja ljudi, onemogućavanje pomorskih djelatnosti, uključujući ribarstvo i druge zakonite načine korištenja mora, pogoršanje kvaliteta morske vode za korištenje i ograničenje privlačnih sadržaja.

E. ČLAN 3.: OPĆE ODREDBE

Stavovi 1. i 2. člana 3. se mijenjaju i glase:

1. (postaje broj 2.) Ugovorne strane mogu sklapati bilateralne ili multilateralne sporazume, uključujući regionalne ili subregionalne sporazume, radi promoviranja održivog razvoja, zaštite okoliša, zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava na području Sredozemnog mora, pod uslovom da su navedeni sporazumi u skladu s ovom Konvencijom i njenim Protokolima, kao i u skladu s međunarodnim pravom. Primjerci takvih sporazuma se dostavljaju Organizaciji. Ugovorne strane trebaju, po potrebi, koristiti postojeće organizacije, sporazume ili aranžmane u području Sredozemnog mora.

2. (postaje broj 3.) Nijedna odredba ove Konvencije, niti njenih Protokola neće dovoditi u pitanje prava i stavove bilo koje od država u pogledu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine.

Sljedeći novi stavovi se dodaju članu 3.:
0. (postaje broj 1.) Ugovorne strane će u primjeni ove Konvencije i uz nju vezanih Protokola postupati u skladu s međunarodnim pravom.

3. (postaje broj 4.) Ugovorne strane će pojedinačno ili zajednički poduzimati inicijative u skladu s međunarodnim pravom putem odgovarajućih međunarodnih organizacija kako bi potakle sve države koje nisu strane ove Konvencije da provode njene i odredbe njenih Protokola.

3 bis. (postaje broj 5.) Nijedna odredba ove Konvencije, niti njenih Protokola neće dovoditi u pitanje suvereni imunitet ratnih brodova ili drugih brodova u vlasništvu ili u nadležnosti države, prilikom obavljanja nekomercijalnih vladinih dužnosti. Međutim, svaka Ugovorna strana će se pobrinuti da se njeni brodovi i avioni, koji u skladu s međunarodnim pravom imaju pravo na suvereni imunitet, koriste u skladu s odredbama ovog Protokola.

F. ČLAN 4.: OPĆE OBAVEZE

Član 4. se mijenja i glasi:


1. Ugovorne strane će pojedinačno ili zajednički poduzimati sve odgovarajuće mjere, u skladu s odredbama ove Konvencije i onih Protokola na snazi čije su one strane, kako bi spriječile, smanjile, ublažile te u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje iz područja Sredozemnog mora, te zaštitile i unaprijedile morski okoliš u tom području na način da doprinesu njegovom održivom razvoju.

2. Ugovorne strane se obavezuju da će poduzeti odgovarajuće mjere u cilju provođenja Mediteranskog akcionog plana kao i da će nastaviti da rade na zaštiti morskog okoliša i prirodnih bogatstava u području Sredozemnog mora kao sastavni dio procesa razvoja, zadovoljavajući potrebe sadašnjih i budućih generacija na pravičan način. Za potrebe provođenja ciljeva održivog razvoja, Ugovorne strane će u potpunosti uzeti u obzir preporuke Mediteranske komisije za održivi razvoj koja je osnovana u okviru Mediteranskog akcionog plana.

3. U cilju zaštite okoliša i doprinosa održivom razvoju područja Sredozemnog mora, Ugovorne strane će:

(a) primjenjivati, u skladu sa svojim mogućnostima, princip predostrožnosti, prema kojem, tamo gdje postoji opasnost od nanošenja ozbiljne ili nenadoknadive štete, nepostojanje potpune naučne sigurnosti se neće uzimati kao razlog za odlaganje ekonomičnih mjera za sprječavanje propadanja okoliša;

(b) primjenjivati princip "zagađivač plaća", prema kojem je zagađivač dužan snositi troškove mjera na sprječavanju, nadzoru i smanjivanju zagađenja, poštujući pritom javni interes;

(c) izvršiti procjenu uticaja na okoliš predloženih aktivnosti koje bi mogle imati značajan nepovoljan uticaj na morski okoliš, a koje podliježu odobrenju od strane nadležnih državnih vlasti;

(d) unaprjeđivati saradnju između država u postupcima procjene uticaja na okoliš za aktivnosti u njihovoj nadležnosti, odnosno pod njihovim nadzorom, koje bi mogle imati značajan nepovoljan uticaj na morski okoliš drugih država, odnosno područja izvan granica državne nadležnosti, na osnovu obavijesti, razmjene informacija i konsultacija;

(e) preuzeti obavezu promoviranja integralnog upravljanja obalskim područjima, vodeći računa o zaštiti područja od ekološke i pejzažne važnosti, kao i racionalnom korištenju prirodnih bogatstava.

4. Prilikom provođenja Konvencije i uz nju vezanih Protokola, Ugovorne strane će:

(a) donijeti programe i mjere koje, prema potrebi, sadrže rokove za njihovu realizaciju;

(b) koristiti najbolje raspoložive tehnike i najbolje okolišne prakse te promovirati primjenu, pristup i transfer okolišno prihvatljive tehnologije, uključujući i tehnologije čiste proizvodnje, vodeći pritom računa o društvenim, ekonomskim i tehnološkim uvjetima.

5. Ugovorne strane će sarađivati na izradi i usvajanju Protokola, propisujući dogovorene mjere, postupke i standarde za provođenje Konvencije.

6. Ugovorne strane se nadalje obavezuju da će, u sklopu međunarodnih tijela koje Ugovorne strane ocijene nadležnim, promovirati mjere za provođenje programa održivog razvoja, zaštite, očuvanja i obnove okoliša i prirodnih bogatstava u području Sredozemnog mora.

G. Član 5. i naslov člana 5. se mijenjaju i glase:


ČLAN 5.:
ZAGAĐENJE PROUZROKOVANO POTAPANJEM OTPADA S BRODOVA I IZ AVIONA ILI SPALJIVANJEM NA MORU

Ugovorne strane će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, smanjile te u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje područja Sredozemnog mora uzrokovano potapanjem otpada s brodova i iz aviona ili spaljivanjem na moru.

H. ČLAN 6.: ZAGAĐENJE S BRODOVA

Član 6. se mijenja i glasi:


Ugovorne strane će poduzeti sve mjere u skladu s međunarodnim pravom kako bi spriječile, smanjile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje područja Sredozemnog mora uzrokovano ispuštanjem s brodova te kako bi u tom području osigurale djelotvorno provođenje općepriznatih pravila na međunarodnom nivou, koja se odnose na nadzor takve vrste zagađenja.

I. ČLAN 7.:

ZAGAĐENJE KAO POSLJEDICA ISTRAŽIVANJA I ISKORIŠTAVANJA EPIKONTINENTALNOG POJASA, MORSKOG DNA I MORSKOG PODZEMLJA

Član 7. se mijenja i glasi:


Ugovorne strane će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, smanjile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje područja Sredozemnog mora uzrokovano istraživanjem i iskorištavanjem epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja.

J. ČLAN 8.: ZAGAĐENJE IZ IZVORA NA KOPNU

Član 8. se mijenja i glasi:


Ugovorne strane će poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, smanjile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje područja Sredozemnog mora te izradile i provele planove smanjenja i postepenog uklanjanja supstanci koje su otrovne, postojane i sklone biološkoj akumulaciji a koje potiču iz izvora na kopnu. Navedene mjere će se odnositi na:

(i) zagađenje iz izvora na kopnu koji potiču s prostora unutar teritorije strana, a koje dopire do mora:

- direktno iz ispusta u more ili kroz odlaganje na obali;

- indirektno, putem rijeka, kanala ili drugih vodotoka, uključujući i one podzemne, ili putem izliva;

(ii) zagađenje iz izvora na kopnu koje se prenosi atmosferom.

K. Usvojen je novi član 9.A koji glasi:

ČLAN 9.A (postaje član 10.):

OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

Ugovorne strane će, pojedinačno ili zajednički, poduzimati sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitile i očuvale biološku raznolikost, rijetke ili osjetljive ekosisteme, kao i divlje vrste faune i flore koje su rijetke, prorijeđene, ugrožene ili pred istrebljenjem, te njihova staništa, u području na koje se odnosi ova Konvencija.

L. Usvojen je novi član 9.B koji glasi:

ČLAN 9.B (postaje član 11.)
ZAGAĐENJE UZROKOVANO PREKOGRANIČNIM PROMETOM

OPASNOG OTPADA I NJEGOVIM ODLAGANJEM

Ugovorne strane će poduzimati sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, smanjile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile zagađenje okoliša koje može biti uzrokovano prekograničnim prometom i odlaganjem opasnog otpada te će smanjiti na najmanju moguću mjeru, a ako je moguće i u potpunosti eliminirati, takav prekogranični promet.

Članovi 9.A i 9.B postaju članovi 10. i 11.

M. ČLAN 11. (postaje član 13.)

NAUČNA I TEHNOLOŠKA SARADNJA

Stav 2. se mijenja i glasi:

2. Ugovorne strane preuzimaju obavezu promoviranja istraživanja, pristupa i transfera okolišno prihvatljive tehnologije, uključujući i tehnologije čiste proizvodnje, te saradnje prilikom izrade, uspostavljanja i provođenja procesa čiste proizvodnje.

N. Usvojen je novi član 11.A koji glasi:

ČLAN 11.A (postaje član 14.):

ZAKONODAVSTVO NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Ugovorne strane će donijeti propise za provođenje Konvencije i Protokola.

2. Sekretarijat može, na zahtjev neke od Ugovornih strana, navedenoj strani pomoći u izradi propisa u području zaštite okoliša u skladu s Konvencijom i Protokolima.

O. Usvojen je novi član 11.B koji glasi:

Član 11.B (postaje član 15.)
OBAVJEŠTAVANJE I UČEŠĆE JAVNOSTI

1. Ugovorne strane će se pobrinuti da njihova nadležna tijela omoguće javnosti odgovarajući pristup podacima o stanju okoliša na polju primjene Konvencije i Protokola, o aktivnostima i mjerama koje nepovoljno utiču ili bi mogle uticati na okoliš te o aktivnostima i mjerama koje su poduzete u skladu s Konvencijom i Protokolima.

2. Ugovorne strane će se, kada je to prikladno, pobrinuti da se javnosti da mogućnost da učestvuje u procesima odlučivanja važnim za područje primjene Konvencije i Protokola.

3. Odredba stava 1. ovog člana neće dovoditi u pitanje na pravo Ugovornih strana da odbiju, u skladu s njihovim pravnim sistemom i primjenjivim međunarodnim propisima, pristup takvim podacima u interesu povjerljivosti, javne sigurnosti ili istražnih postupaka, navodeći pritom razloge za to odbijanje.

P. ČLAN 12. (postaje član 16.)

ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE

Član 12. se mijenja i glasi:


Ugovorne strane se obavezuju da će sarađivati na izradi i donošenju odgovarajućih propisa i postupaka za propisivanje odgovornosti i naknade štete uzrokovane zagađenjem morskoga okoliša na području Sredozemnog mora.

Q. ČLAN 13. (postaje član 17.)

INSTITUCIONALNI ARANŽMANI

Stav (iii) člana 13. se mijenja i glasi:

(iii) primati, razmatrati i odgovarati na upite i obavijesti Ugovornih strana;

Članu 13. se dodaju novi stavovi koji glase:

(iii bis) (postaje stav (iv))

primati, razmatrati i odgovarati na upite i obavijesti nevladinih organizacija i javnosti, kada se oni odnose na pitanja od zajedničkoga interesa ili na aktivnosti koje se provode na regionalnom nivou; u tom slučaju dotične Ugovorne strane će biti obaviještene;

(iv bis) (postaje stav (vi))

slati redovne izvještaje Ugovornim stranama o provođenju Konvencije i Protokola;

Stavovi (iv), (v) i (vi) postaju stavovi (v), (vii), odnosno (viii).

R. ČLAN 14. (postaje član 18.)

SASTANCI UGOVORNIH STRANA

Stavu 2. člana 14. se dodaje novi podstav koji glasi:

(vii) odobriti Programski budžet.

S. Usvojen je novi član 14.A koji glasi:

ČLAN 14.A (postaje član 19.):

BIRO

1. Biro Ugovornih strana sastojat će se od predstavnika Ugovornih strana izabranih na sastancima Ugovornih strana. Prilikom izbora članova Biroa, na sastancima Ugovornih strana će se voditi računa o principu pravične geografske zastupljenosti.

2. Dužnosti Biroa, kao i uvjeti njegovog rada, odredit će se Poslovnikom o radu koji se usvaja na sastancima Ugovornih strana.

T. Usvojen je novi član 14.B koji glasi:

Član 14.B (postaje član 20.):

POSMATRAČI

1. Ugovorne strane mogu odlučiti na svojim sastancima i konferencijama, da u svojstvu posmatrača, prihvate:

(a) bilo koju državu koja nije Ugovorna strana Konvencije;

(b) bilo koju međunarodnu vladinu ili nevladinu organizaciju čije su aktivnosti vezane za Konvenciju.

2. Navedeni posmatrači mogu učestvovati na sastancima bez prava glasa te mogu iznijeti bilo koje informacije ili izvještaje od važnosti za ciljeve Konvencije.

3. Uslovi za prijem i učešće posmatrača uredit će se Poslovnikom o radu koji usvajaju Ugovorne strane.

Članovi 14.A i 14.B postaju članovi 19. i 20.

U. ČLAN 15. (postaje član 21.):

USVAJANJE DODATNIH PROTOKOLA

Briše se stav 3. člana 15.

V. ČLAN 18. (postaje član 24.):

POSLOVNIK O RADU I FINANSIJSKA PRAVILA

Stav 2. člana 18. se mijenja i glasi:

2. Ugovorne strane će usvojiti finansijska pravila, izrađena uz konsultacije s Organizacijom, na osnovu kojih će se posebno utvrditi njihov finansijski udio u Namjenskom fondu.

W. ČLAN 20. (postaje član 26.): IZVJEŠTAJI

Član 20. se mijenja i glasi:


1. Ugovorne strane će Organizaciji dostavljati izvještaje:

(a) o zakonskim, administrativnim ili drugim mjerama koje su poduzele u cilju provođenja ove Konvencije, Protokola i preporuka usvojenih na njihovim sastancima.

(b) o djelotvornosti mjera navedenih u podstavu (a) i problemima na koje su naišle u primjeni gore navedenih instrumenata.

2. Izvještaji će se podnositi u obliku i intervalima koji budu određeni na sastancima Ugovornih strana.

X. ČLAN 21. (postaje član 27.): NADZOR USKLAĐENOSTI

Član 21. se mijenja i glasi:
Na sastancima Ugovornih strana, na osnovu periodičnih izvještaja navedenih u članu 20., kao i svih drugih izvještaja koje podnose Ugovorne strane, ocjenjivat će se usklađenost s Konvencijom i Protokolima, kao i mjerama i preporukama. Po potrebi, na sastancima će se

također, davati preporuke o koracima potrebnim za postizanje pune usklađenosti s Konvencijom i Protokolima te će se promovirati provođenje odluka i preporuka.

Članovi 10., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. postaju članovi 12., 22., 23., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. odnosno 35.

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj: 01-50-1-1430-42/20
13. maja 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!