Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c), člana 7. stav (1) tačka b) i članova 59. i 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 01/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici održanoj dana 22.05.2024. godine, donosi


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Odluci o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini - novelirani tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 26/23) u članu 11. tački b) brišu se riječi "i vrste računa".

Član 2.


(1) U članu 13. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Sve druge akte u vezi sa distribucijom podataka iz JRR potpisuje viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme.".

(2) Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 3.


U članu 14. u stavovima (3) i (4) riječi "guverner Centralne banke može posebnim aktom" zamjenjuju se riječima "viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme može".

Član 4.


(1) U članu 16. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Ukoliko Centralna banka izdaje izlaznu fakturu za usluge iz stava (1) ovog člana potpisuje je viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme.".

(2) Dosadašnji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).

Član 5.


U članu 17. u stavu (4) riječi "guverner Centralne banke" zamjenjuju se riječima "viceguverner Centralne banke nadležan za poslove Sektora za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme".

Član 6.


(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 01.07.2024. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj UV-122-02-1-1084-4/24
22. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Upravnog vijeća Centralne banke
Bosne i Hercegovine
Guvernerka
Dr. Jasmina Selimović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!