Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 28. st. 2, 5. i 6. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), članova 55. stav 1, 57. st. 3. i 4. i 59. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i čl. 8.-12. Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), direktor Agencije za državnu službu, donosi


RJEŠENJE
1. Jadranka Mandarić, imenuje se za pomoćnika direktora Sektora za obuku i informacione tehnologije Agencije za državnu službu, počev od 01.12.2017.godine.

2. Imenovanoj pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika, obračunata po koeficijentu 3,55.

3. Ovo rješenje objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-34-2-1012-6/17
20. novembra 2017. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!