Službeni glasnik BiH, broj 28/17

Na osnovu člana 16. i 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', broj 32/09 i 102/09), člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA KORIŠTENJE MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA, OBUKU I STICANJE DOZVOLE ILI POTVRDE O OBUČENOSTI PILOTA MIKROLAKIH ZRAKOPLOVA


Član 1.


U članu 36. stav (1) Pravilnika o uvjetima za korištenje mikrolakih zrakoplova, obuku i sticanje dozvole ili potvrde o obučenosti pilota mikrolakih zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj 9/14) (u daljem tekstu: Pravilnik), briše se riječ ''samo''.

Član 2.


Član 37. Pravilnika mijenja se i glasi:

''Član 37.

(Olakšice za sticanje ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom)

(1) Za sticanje dozvole pilota MLV i ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom, imatelj dozvole privatnog, profesionalnog ili transportnog pilota helikoptera, koji posjeduje važeće ovlaštenje za letenje na tipu helikoptera, polaže praktični dio ispita pred licem kojeg imenuje BHDCA posebnim rješenjem.

(2) Prije pristupanja praktičnom dijelu ispita iz stava (1) ovog člana, kandidat je dužan da, pod nadzorom instruktora, ostvari najmanje 3 sata letenja na mikrolakom helikopteru, uključujući najmanje 10 polijetanja i slijetanja na duploj komandi i 10 nadgledanih samostalnih polijetanja i slijetanja.

(3) Za sticanje ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom, imatelj dozvole/Potvrde o obučenosti MLV sa važećim ovlaštenjem za letenje mikrolakim avionom, žiroplanom, mikrolakom jedrilicom, zmajem sa motorom ili paraglajderom sa motorom, prije pristupanja ispitu mora da, u organizaciji za osposobljavanje, završi teorijsku obuku u razlici predmeta, po programu koji je odobrila BHDCA, i da ostvari nalet propisan u stavu (3) člana 35. ovog pravilnika.

(4) Od naleta propisanog u stavu (3) člana 35. ovog pravilnika, imatelju ovlaštenja za letenje mikrolakim avionom ili žiroplanom priznaje se najviše 15 sati letenja na ovim zrakoplovima, od čega najviše 10 sati letenja na duploj komandi i 5 sati samostalnog ili nadgledanog samostalnog letenja, a imatelju ovlaštenja za letenje mikrolakom jedrilicom, zmajem sa motorom ili paraglajderom sa motorom priznaje se najviše 3 sata letenja na ovim zrakoplovima.''

Član 3.
Iza člana 37. Pravilnika dodaje se novi član 37.a, koji glasi

''Član 37.a

(Olakšice za sticanje ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom i žiroplanom)

(1) Za sticanje dozvole pilota MLV i ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom i žiroplanom, imatelj dozvole privatnog, profesionalnog ili transportnog pilota aviona ili helikoptera, koji posjeduje važeće ovlaštenje za letenje na klasi aviona SEP (Land) ili tipu helikoptera, polaže samo teorijski dio ispita iz predmeta Opšte znanje o zrakoplovu i Teorija letenja (principi leta) koji se odnose na žiroplan i praktični dio ispita pred licem kojeg imenuje BHDCA posebnim rješenjem.

(2) Prije pristupanja praktičnom dijelu ispita iz stava (1) ovog člana, kandidat je dužan da, pod nadzorom instruktora, ostvari najmanje 5 sati letenja na mikrolakom helikopteru ili žiroplanu, uključujući najmanje 15 polijetanja, prilaza za slijetanje i slijetanja na duploj komandi i 15 nadgledanih samostalnih polijetanja, prilaza za slijetanje i slijetanja.

(3) Za sticanje ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom ili žiroplanom, imatelj dozvole/Potvrde o obučenosti MLV sa važećim ovlaštenjem za letenje mikrolakim avionom, mikrolakim helikopterom, mikrolakom jedrilicom, zmajem sa motorom ili paraglajderom sa motorom, prije pristupanja ispitu mora da, u organizaciji za osposobljavanje, završi teorijsku obuku u razlici predmeta, po programu koji je odobrila BHDCA, i da ostvari nalet propisan u stavu (3) člana 35. ovog pravilnika.

(4) Od naleta propisanog u stavu (3) člana 35. ovog pravilnika, imatelju ovlaštenja za letenje mikrolakim helikopterom ili žiroplanom priznaje se najviše 15 sati letenja na ovim zrakoplovima, od čega najviše 10 sati letenja na duploj komandi i 5 sati samostalnog ili nadgledanog samostalnog letenja, a imatelju ovlaštenja za letenje mikrolakom jedrilicom, zmajem sa motorom ili paraglajderom sa motorom najviše 3 sata letenja na ovim zrakoplovima.

Član 4.


U članu 38. stav (1) briše se riječ ''samo''.

Član 5.


U članu 39. stav (1) briše se riječ ''samo''.

Član 6.


U članu 40. stav (1) tačka a) iza predmeta Komunikacije (radio-telefonija), dodaju se predmeti: ''Performanse leta i planiranje, Navigacija i Operativne procedure'', dok se u tački b) istog stava brišu nazivi predmeta: ''Performanse leta i planiranje, Navigacija i Operativne procedure''.

Član 7.


Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-229-1/17
20. marta 2017. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Đorđe Ratkovica, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!