Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) i člana 39. stav 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), a u vezi sa članom 6. Sporazuma o smanjenju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 1/19), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na 61. sjednici održanoj dana 11.5. 2021. godine, donijelo je


PRAVILO 93/21


O PRIMJENI POLITIKE PRIMJERENOG KORIŠTENJA I PROCJENI ODRŽIVOSTI UKIDANJA DODATNIH NAKNADA ZA REGULISANE MALOPRODAJNE USLUGE ROAMINGA


DIO I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravila)

(1) Pravilom o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge roaminga (u daljnjem tekstu: Pravilo), propisuju se detaljna pravila s ciljem osiguranja dosljedne primjene politike primjerenog korištenja koju operatori mogu primijeniti na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga roaminga.

(2) Pravilom se utvrđuju i detaljna pravila u pogledu:

a) zahtjeva operatora koji pružaju usluge roaminga za dobijanje saglasnosti za primjenu dodatne naknade za roaming usluge kako bi se osigurala održivost njihovog domaćeg modela naplate,

b) metodologije koju primjenjuje Regulatorna agencija za komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) pri procjeni da li je operator, koji pruža usluge roaminga, u mogućnosti da nadoknadi troškove pružanja regulisanih usluga roaminga ili nije u takvoj mogućnosti, što bi moglo da naruši održivost njegovog domaćeg modela naplate.

Član 2.
(Definicije)

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilu, imaju sljedeća značenja:

a) Domaća maloprodajna cijena je maloprodajna jedinična naknada operatora koji pruža usluge roaminga koja se primjenjuje na odlazne pozive i poslane SMS poruke (eng. Short Message Service) - (u daljnjem tekstu: SMS poruke), započete i završene na različitim javnim komunikacijskim mrežama unutar Bosne i Hercegovine, odnosno na podatke koje je korisnik potrošio u Bosni i Hercegovini. U slučaju da ne postoji tačno određena domaća maloprodajna jedinična naknada, domaća maloprodajna cijena će se izračunati na osnovu istog mehanizma naplate koji se primjenjuje na korisnika za odlazne pozive i poslane SMS poruke (započete i završene na različitim javnim komunikacijskim mrežama unutar Bosne i Hercegovine), odnosno za prijenos podataka koje je korisnik potrošio u Bosni i Hercegovini;

b) Gostujuća mreža je zemaljska javna mobilna komunikacijska mreža koja se nalazi na teritoriji Zapadnog Balkana, a nije domaća mreža pružaoca usluga roaminga i koja korisniku roaminga dozvoljava odlazne i dolazne pozive, slanje i primanje SMS poruka ili da koristi prijenos podataka sa komutacijom paketa, u skladu s ugovorom s operatorom domaće mreže;

c) Grupacija je matično društvo i sva njegova društva koja se nalaze pod njegovom kontrolom u smislu Zakona o konkurenciji;

d) Marža mobilnih usluga je dobit prije oporezivanja (prije odbitka kamata, poreza i amortizacije) od prodaje mobilnih usluga koje nisu maloprodajne usluge roaminga koje se pružaju u regionu Zapadnog Balkana, čime se isključuju troškovi i prihodi nastali od maloprodajnih usluga roaminga;

e) Maloprodajne mobilne usluge su javne mobilne komunikacijske usluge koje se pružaju krajnjim korisnicima, uključujući govorne, SMS i podatkovne usluge;

f) Međunarodni roaming je usluga koja omogućava mobilnim korisnicima da nastave koristiti svoj mobilni telefon ili drugi mobilni uređaj za upućivanje i primanje govornih poziva i SMS poruka, pretraživanje interneta i slanje i primanje elektronske pošte, te pristup drugim mobilnim uslugama kada se nalaze izvan Bosne i Hercegovine;

g) Otvoreni paket podataka je tarifni model za pružanje jedne ili više mobilnih maloprodajnih usluga kojim se ne ograničava količina uključenih mobilnih maloprodajnih usluga za prijenos podataka po osnovu plaćanja fiksne periodične naknade ili u okviru kojeg je domaća jedinična cijena za mobilne usluge prijenosa podataka u maloprodaji dobijena kada se ukupna domaća maloprodajna cijena za mobilne usluge, bez PDV-a, za cijeli obračunski period podijeli s ukupnom količinom maloprodajnih usluga za prijenos podataka koja je dostupna u domaćoj mreži, manja od maksimalne prosječne veleprodajne cijene definisane Odlukom o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama za regulisane usluge prijenosa podataka u roamingu;

h) Prepaid tarifni model je tarifni model u okviru kojeg se maloprodajne mobilne usluge pružaju nakon oduzimanja iznosa koji je korisnik stavio na raspolaganje operatoru na jediničnoj osnovi, a iz kojeg se korisnik može povući bez penala nakon što se iznos potroši ili prestane da vrijedi;

i) Regulisani poziv u roamingu je govorni telefonski poziv koji obavlja korisnik roaminga u javnoj mobilnoj mreži, koji započinje u gostujućoj mreži i završava u javnoj komunikacijskoj mreži u regionu Zapadnog Balkana ili koji korisnik roaminga primi i koji započinje u javnoj komunikacijskoj mreži u regionu Zapadnog Balkana i završava u gostujućoj mreži;

j) Regulisana poslata SMS poruka u roamingu je SMS poruka koju je poslao korisnik roaminga i koja započinje u gostujućoj mreži i završava u javnoj komunikacijskoj mreži u regionu Zapadnog Balkana ili SMS poruka koju prima korisnik roaminga i koja započinje u javnoj komunikacijskoj mreži u regionu Zapadnog Balkana i završava u gostujućoj mreži;

k) Regulisana usluga prijenosa podataka u roamingu je usluga roaminga koja omogućava korištenje prijenosa podataka komutacijom paketa od strane korisnika roaminga putem njegovog mobilnog uređaja dok je povezan na gostujuću mrežu u regionu Zapadnog Balkana. Regulisana usluga prijenosa podataka u roamingu ne uključuje prijenos i primanje regulisanih poziva i regulisanih SMS poruka u roamingu, a uključuje prijenos i prijem MMS poruka (eng. Multimedia Messaging Service) u roamingu;

l) Stabilne veze osobe sa Bosnom i Hercegovinom označavaju često i dugotrajno boravište osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine koje može biti posljedica:

1) punog radnog vremena i radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uključujući pogranične radnike,

2) dugoročnog ugovornog odnosa koji podrazumijeva sličan stepen fizičkog prisustva od samozaposlene osobe,

3) pohađanja redovnih studijskih programa,

4) drugih situacija, kao što su radnici koje poslodavac upućuje na obavljanje usluga/rada ili penzionisane osobe kod kojih je potreban odgovarajući nivo fizičkog prisustva;

m) Operator je nosilac Dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema Regulatorne agencije za komunikacije i registrovane pružaoce mobilnih telefonskih usluga;

n) Korisnik roaminga je korisnik davaoca regulisanih usluga roaminga, posredstvom zemaljske javne mobilne komunikacijske mreže smještene u regionu Zapadnog Balkana, kojem je na osnovu ugovora ili aranžmana s tim davaocem usluga roaminga dopušten roaming na nivou regiona Zapadnog Balkana.

o) Roaming na nivou regiona Zapadnog Balkana znači da korisnik roaminga upotrebljava mobilni uređaj za odlazne i dolazne pozive unutar regiona Zapadnog Balkana, slanje i primanje SMS poruka unutar regiona Zapadnog Balkana ili korištenje prijenosa podataka sa komutacijom paketa dok se nalazi u zemlji Zapadnog Balkana koja nije zemlja u kojoj je smještena mreža domaćeg pružaoca usluga, u skladu s aranžmanom između operatora domaće mreže i operatora gostujuće mreže.

p) Domaća mreža je javna komunikacijska mreža koja je smještena u regionu Zapadnog Balkana i koju davalac usluga roaminga upotrebljava za pružanje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga korisniku roaminga.

Član 3.
(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti u ovom pravilu dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

DIO II - POLITIKA PRIMJERENOG KORIŠTENJA


Član 4.
(Osnovno načelo)

(1) Operator pruža regulisane maloprodajne usluge roaminga svojim korisnicima roaminga po domaćoj maloprodajnoj cijeni.

(2) Korisnici iz stava (1) ovog člana su osobe koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini ili sa njom imaju stabilne veze, što podrazumijeva da često i duže vrijeme borave u Bosni i Hercegovini.

(3) Operator iz stava (1) ovog člana, u cilju sprečavanja zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga, primjenjuje politiku primjerenog korištenja definisanu u skladu sa čl. 5. i 6. ovog pravila, koja mora omogućiti svim korisnicima roaminga tokom povremenih putovanja u regionu Zapadnog Balkana pristup regulisanim maloprodajnim uslugama roaminga po domaćim maloprodajnim cijenama pod istim uvjetima kao da te usluge koriste u domaćoj mreži.

(4) U svrhu primjene politike primjerenog korištenja, operator koji pruža regulisane usluge roaminga može od svojih korisnika roaminga zahtijevati da dostave dokaz o prebivalištu ili drugim stabilnim vezama koje podrazumijevaju često i duže prisustvo u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Primjereno korištenje)

(1) U slučaju otvorenog paketa podataka, operator koji pruža usluge roaminga korisniku roaminga tokom njegovih povremenih putovanja u region Zapadnog Balkana mora omogućiti upotrebu određene količine maloprodajnih podatkovnih usluga roaminga po domaćim maloprodajnim cijenama, bez obzira na bilo koje ograničenje količine saobraćaja koji se troši na domaćem tržištu.

(2) Količina saobraćaja iz stava (1) ovog člana mora biti barem dva puta veća od količine dobijene dijeljenjem ukupne domaće maloprodajne cijene tog otvorenog paketa podataka, bez PDV-a, za cijeli obračunski period, s maksimalnom regulisanom veleprodajnom naknadom za uslugu prijenosa podataka u roamingu iz člana 5. stav (1) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

(3) U slučaju prodaje mobilnih maloprodajnih usluga u paketu sa drugim uslugama ili terminalnom opremom, ukupna domaća maloprodajna cijena paketa podataka se određuje na način da se uzme u obzir cijena, bez PDV-a, koja se primjenjuje pri odvojenoj prodaji komponente maloprodajnih mobilnih usluga koja je dio tog paketa, ako je dostupna ili cijena za samostalnu prodaju takvih usluga s istim karakteristikama.

(4) U slučaju prepaid tarifnih modela, operator koji pruža regulisane roaming usluge može, umjesto dokaza iz člana 4. stav (4) ovog pravila, ograničiti potrošnju regulisane usluge prijenosa podataka u roamingu u regionu Zapadnog Balkana po domaćoj maloprodajnoj cijeni na količinu koja je jednaka barem količini dobijenoj dijeljenjem ukupnog preostalog raspoloživog kredita, bez PDV-a, koji je korisnik već platio operatoru u trenutku početka upotrebe usluge roaminga, sa regulisanom maksimalnom veleprodajnom naknadom za uslugu prijenosa podataka u roamingu iz člana 5. stav (1) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Član 6.
(Mehanizmi kontrole primjerenog korištenja)

(1) U cilju sprečavanja zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga po domaćim maloprodajnim cijenama, operator koji pruža regulisane usluge roaminga može primijeniti poštene, razumne i proporcionalne mehanizme kontrole zasnovane na objektivnim pokazateljima rizika zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje usluga roaminga, koji nisu povezani sa upotrebom tokom povremenih putovanja korisnika u region Zapadnog Balkana.

(2) Objektivni pokazatelji iz stava (1) ovog člana mogu uključivati ​​mjere za utvrđivanje ima li korisnik veću potrošnju mobilnih usluga na domaćem tržištu od potrošnje u roamingu te da li je korisnik uglavnom boravio u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine u regionu Zapadnog Balkana.

(3) Operator koji pruža regulisane usluge roaminga i primjenjuje mjere za utvrđivanje rizika od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje usluga roaminga u skladu sa ovim pravilom, kumulativno posmatra pokazatelje boravka i potrošnje tokom perioda od najmanje četiri mjeseca, kako bi se osiguralo da korisnici roaming usluga koji povremeno putuju ne bi primali nepotrebna ili prekomjerna upozorenja.

(4) Operator koji pruža regulisane usluge roaminga, u ugovorima sa korisnicima roaminga navodi na koju mobilnu maloprodajnu uslugu ili usluge se odnosi pokazatelj potrošnje i minimalno trajanje perioda posmatranja.

(5) Veća upotreba mobilnih usluga na domaćem tržištu u odnosu na mobilne usluge u roamingu ili duži boravak korisnika u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge posjećene zemlje u regionu Zapadnog Balkana tokom utvrđenog perioda posmatranja, smatra se dokazom da nema zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga.

(6) Za utvrđivanje okolnosti iz st. (2), (3) i (5) ovog člana, svaki dan kada se korisnik prijavi na domaću mrežu smatra se danom domaćeg prisustva tog korisnika.

(7) Drugi objektivni pokazatelji rizika od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga koje se pružaju po domaćim maloprodajnim cijenama mogu uključivati ​​samo:

a) dugotrajnu neaktivnost određene SIM kartice (eng: subscriber identification module) povezane uglavnom ili isključivo sa upotrebom u roamingu;

b) pretplatu i uzastopnu upotrebu više SIM kartica od strane istog korisnika u roamingu.

Član 7.
(Transparentnost i nadzor politike primjerenog korištenja)

(1) Ako operator, koji pruža regulisane usluge roaminga, primjenjuje politiku primjerenog korištenja, on u ugovoru sa korisnicima uključuje sve uvjete koji se odnose na takvu politiku, uključujući sve kontrolne mehanizme koji se primjenjuju u skladu sa članom 6. ovog pravila.

(2) Operator koji pruža regulisane usluge roaminga, dostavlja Agenciji na saglasnost posebne uvjete kojima se definiše politika primjerenog korištenja u skladu sa ovim pravilom.

(3) Ako postoje objektivni i potkrijepljeni dokazi zasnovani na objektivnim pokazateljima iz člana 6. ovog pravila, koji ukazuju na rizik od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga po domaćim maloprodajnim cijenama u regionu Zapadnog Balkana od strane određenog korisnika, operator šalje korisniku upozorenje o utvrđenom obrascu upotrebe prije nego što primijeni dodatne naknade na regulisane maloprodajne usluge roaminga definisane članom 4. stav (5) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, ​​bez obzira na to da li je korisnik dostavio dokaze o prebivalištu ili stabilnim vezama koje podrazumijevaju često i duže prisustvo u Bosni i Hercegovini.

(4) Upozorenjem iz stava (3) ovog člana, operator obavještava korisnika da će se, nakon datuma upozorenja, za svaku daljnju upotrebu regulisanih maloprodajnih roaming usluga sa predmetne SIM kartice primijeniti dodatna naknada definisana članom 4. stav (5) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, ako u roku, od najmanje 14 dana, ne promijeni obrazac upotrebe, čime se dokazuje stvarna domaća potrošnja ili domaće prisustvo.

(5) Operator koji pruža regulisane usluge roaminga prestaje sa primjenom dodatne naknade odmah nakon što potrošnja korisnika više ne upućuje na rizik od zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje regulisane maloprodajne usluge roaminga na osnovu objektivnih pokazatelja utvrđenih u članu 6. ovog pravila.

(6) Ukoliko operator koji pruža regulisane usluge roaminga utvrdi da su SIM kartice bile predmet organizovane preprodaje osobama koje nemaju prebivalište ili stabilne veze u Bosni i Hercegovini kako bi se omogućila potrošnja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga, osim za potrebe povremenog putovanja u region Zapadnog Balkana, operator će dostaviti Agenciji dokaze o sistemskoj zloupotrebi te obavještenje o poduzetim mjerama radi poštivanja svih uvjeta iz pretplatničkog ugovora. Obavještenje se dostavlja Agenciji najkasnije u trenutku poduzimanja mjera.

DIO III - ZAHTJEV I METODOLOGIJA ZA PROCJENU ODRŽIVOSTI UKIDANJA MALOPRODAJNIH NAKNADA ZA ROAMING


Član 8.
(Osiguravanje održivosti domaćeg modela naplate)

(1) U posebnim i izuzetnim okolnostima, operator koji pruža regulisane maloprodajne usluge roaminga po maloprodajnoj cijeni može zatražiti od Agencije saglasnost na primjenu dodatne naknade na regulisane maloprodajne usluge u roamingu, s ciljem očuvanja održivosti domaćeg maloprodajnog modela naplate u skladu sa članom 9. ovog pravila.

(2) Dodatnu naknadu iz stava (1) ovog člana operator može zatražiti samo ukoliko ne može osigurati povrat ukupnih stvarnih i predviđenih troškova pružanja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga iz ukupnih stvarnih i predviđenih prihoda od pružanja ovih usluga u skladu sa Odlukom o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Dodatna naknada se primjenjuje ​​samo u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova pružanja regulisanih maloprodajnih usluga u roamingu, uzimajući u obzir primjenjive maksimalne veleprodajne naknade.

Član 9.
(Zahtjev za saglasnost na primjenu dodatne naknade za regulisane roaming usluge sa ciljem očuvanja održivosti domaćeg maloprodajnog modela naplate)

(1) U slučaju iz člana 8. stav (1) ovog pravila, operator je dužan, bez odgađanja, Agenciji podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti na primjenu dodatne naknade za regulisane roaming usluge s ciljem održivosti domaćeg modela naplate (u daljnjem tekstu: Zahtjev) te dostaviti sve potrebne podatke u skladu sa ovim pravilom. U slučaju dobijanja saglasnosti, operator je dužan da svakih 12 mjeseci ažurira podatke i dostavlja ih Agenciji.

(2) Po prijemu Zahtjeva, Agencija vrši procjenu osnovanosti tvrdnji operatora da nije u mogućnosti povratiti troškove, čime se dovodi u pitanje održivost njegovog domaćeg maloprodajnog modela naplate.

(3) Procjena održivosti domaćeg maloprodajnog modela naplate zasniva se na relevantnim objektivnim faktorima koji su specifični za operatora, uključujući objektivne razlike između različitih operatora i nivoe domaćih cijena i prihoda.

(4) Ukoliko je Zahtjev iz stava (1) ovog člana kompletan i osnovan, generalni direktor Agencije u roku od 30 dana od dana prijema Zahtjeva donosi odluku kojom udovoljava Zahtjevu.

(5) Ako Zahtjev iz stava (1) ovog člana očigledno nije osnovan ili je nepotpun, odnosno ne sadrži potrebne podatke, Agencija će prije donošenja konačne odluke, od operatora zatražiti da u roku od 15 dana dodatno objasni ili dopuni Zahtjev.

(6) Generalni direktor Agencije donosi konačnu odluku o Zahtjevu u roku od 60 dana od prijema dopune Zahtjeva, kojom se Zahtjev prihvata ili odbija.

Član 10.
(Podaci koje dostavlja operator uz Zahtjev)

(1) Opravdanost Zahtjeva iz člana 9. ovog pravila procjenjuje se na osnovu podataka o ukupnim količinama regulisanih maloprodajnih usluga roaminga koje je dostavio podnosilac zahtjeva, procijenjenih za period od 12 mjeseci, počevši najranije od 1.7.2021. godine.

(2) Procjena količina iz stava (1) ovog člana se prvi put izračunava pomoću jedne od sljedećih opcija ili njihovom kombinacijom:

a) stvarne količine regulisanih maloprodajnih usluga roaminga koje je podnosilac Zahtjeva pružao po regulisanim maloprodajnim cijenama za roaming usluge koje su se primjenjivale prije 1.7.2021. godine;

b) procijenjene količine regulisanih maloprodajnih usluga roaminga nakon 1.7.2021. godine, gdje se predviđene količine regulisanih maloprodajnih usluga roaminga za posmatrani period procjenjuju na osnovu stvarne domaće maloprodajne potrošnje mobilnih usluga i vremena koje korisnici roaming usluga, podnosioca zahtjeva, provedu u regionu Zapadnog Balkana;

c) procijenjene količine regulisanih maloprodajnih usluga roaminga nakon 1. 7. 2021. godine, pri čemu se količine regulisanih maloprodajnih usluga roaminga procjenjuju na osnovu proporcionalne promjene u količinama regulisanih maloprodajnih usluga roaminga u tarifnim planovima podnosioca Zahtjeva, koji predstavljaju značajan dio baze korisnika na osnovu kojih je podnosilac Zahtjeva odredio cijene regulisanih maloprodajnih usluga roaminga na nivou domaćih maloprodajnih cijena u periodu od najmanje 30 dana, u skladu s metodologijom utvrđenom u Aneksu I. koji je sastavni dio ovog pravila.

(3) U slučaju ažuriranja Zahtjeva u skladu sa članom 9. stav (1) ovog pravila, predviđene ukupne količine regulisanih usluga roaminga ažuriraju se na osnovu stvarnih navika prosječne potrošnje domaćih mobilnih usluga pomnoženih sa utvrđenim brojem korisnika roaminga usluga i vremena koje su proveli u regionu Zapadnog Balkana tokom prethodnih 12 mjeseci.

(4) Svi podaci o troškovima i prihodima podnosioca Zahtjeva zasnivaju se na finansijskim izvještajima koji se dostavljaju Agenciji, a mogu se prilagoditi procjenama količina saobraćaja iz stava (1) ovog člana. Pri procjeni troškova, odstupanja od iznosa dobijenih iz prethodnih finansijskih izvještaja uzimaju se u obzir samo ako su potkrijepljeni dokazom o preuzetim finansijskim obavezama za period obuhvaćen procjenom.

(5) Podnosilac Zahtjeva mora dostaviti sve potrebne podatke koji su korišteni za određivanje marže mobilnih usluga te ukupne stvarne i procijenjene troškove i prihode od pružanja regulisanih usluga roaminga tokom relevantnog perioda.

Član 11.
(Određivanje troškova povezanih isključivo sa roamingom za pružanje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga)

(1) Kako bi se utvrdilo da podnosilac Zahtjeva ne može nadoknaditi svoje troškove, a što bi ugrozilo održivost njegovog domaćeg modela naplate, uzimaju se u obzir samo troškovi povezani isključivo sa roamingom, kako slijedi:

a) troškovi kupovine veleprodajnog pristupa roaming uslugama;

b) maloprodajni troškovi povezani isključivo sa roaming uslugama.

(2) Podnosilac Zahtjeva uz Zahtjev dostavlja dokaze za troškove iz stava (1) ovog člana.

Član 12.
(Određivanje troškova kupovine veleprodajnog pristupa roaming uslugama)

(1) U pogledu troškova nastalih prilikom kupovine regulisanih veleprodajnih usluga roaminga, u obzir se uzima samo iznos za koji ukupna plaćanja podnosioca Zahtjeva partnerima koji pružaju takve usluge u regionu Zapadnog Balkana premašuje ukupne prihode podnosioca Zahtjeva za pružanje ovih usluga drugim operatorima u regionu Zapadnog Balkana.

(2) Iznosi ukupnih plaćanja operatora koji pruža regulisane veleprodajne usluge roaminga, procjenjuju se na osnovu predviđene količine veleprodajnih usluga roaminga. Predviđena količina procjenjuje se u skladu sa članom 10. stav (2) ovog pravila.

Član 13.
(Određivanje maloprodajnih troškova povezanih isključivo sa roaming uslugama)

(1) U pogledu maloprodajnih troškova specifičnih za roaming, u obzir se uzimaju samo sljedeći troškovi, pod uvjetom da su isti u Zahtjevu potkrijepljeni dokazima:

a) operativni troškovi i troškovi upravljanja koji se odnose na uslugu roaminga, uključujući sve sisteme za poslovno izvještavanje i softver namijenjen za pružanje i upravljanje uslugama roaminga;

b) troškovi obračunavanja prijenosa podataka (eng. data-clearing) i plaćanja, uključujući troškove prijenosa podataka i finansijskog obračunavanja;

c) troškovi pregovaranja i sklapanja ugovora, uključujući vanjske naknade i upotrebu internih resursa;

d) troškovi nastali radi usklađivanja sa zahtjevima za pružanje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga, uzimajući u obzir politiku primjerenog korištenja koju primjenjuje operator koji pruža usluge roaminga i to:

1) obavještavanje da je korisnik započeo koristiti roaming usluge kao i cijene tih usluga odmah nakon započinjanja korištenja roaming usluga;

2) informacije o neželjenom roamingu u pograničnim područjima i

3) informacije i ograničenja pristupa roaming uslugama kada se dostigne određeni prag potrošnje.

(2) Troškovi navedeni u tač. a), b) i c) stava (1) ovog člana, uzimaju se u obzir samo proporcionalno odnosu ukupnog saobraćaja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga podnosioca Zahtjeva i ukupnog maloprodajnog odlaznog i veleprodajnog dolaznog saobraćaja njegovih usluga roaminga, u skladu sa metodologijom utvrđenom u Aneksu II, st. (1) i (2) ovog pravila, te proporcionalno odnosu ukupnog saobraćaja njegovih maloprodajnih usluga roaminga u regionu Zapadnog Balkana i ukupnog saobraćaja njegovih maloprodajnih roaming usluga unutar i izvan regiona Zapadnog Balkana, u skladu s metodologijom utvrđenom u Aneksu II, st. (1) i (3) ovog pravila.

(3) Troškovi navedeni u tački d) stava (1) ovog člana, uzimaju se u obzir samo proporcionalno odnosu ukupnog saobraćaja maloprodajnih usluga roaminga podnosioca Zahtjeva unutar regiona Zapadnog Balkana i ukupnog saobraćaja njegovih maloprodajnih usluga roaminga unutar i izvan regiona Zapadnog Balkana, u skladu s metodologijom utvrđenom u Aneksu II, st. (1) i (3) ovog pravila.

Član 14.
(Raspodjela maloprodajnih zajedničkih i općih troškova na pružanje regulisanih maloprodajnih usluga roaminga)

(1) Podnosilac Zahtjeva, pored troškova utvrđenih u skladu sa čl. 11-13. ovog pravila, u Zahtjev može uključiti i dio zajedničkih i općih troškova nastalih pružanjem maloprodajnih mobilnih usluga.

(2) Zajednički i opći troškovi iz stava (1) ovog člana, ako su u Zahtjevu potkrijepljeni dokumentima, mogu biti isključivo sljedeći:

a) troškovi obračuna i naplate, uključujući sve troškove koji se odnose na obradu, izračun, izradu i isporuku konkretnog računa korisniku;

b) troškovi prodaje i distribucije, uključujući troškove poslovanja prodajnih mjesta i drugih distributivnih kanala za maloprodaju mobilnih usluga;

c) troškovi korisničke podrške, uključujući troškove poslovanja svih usluga korisničke podrške dostupne krajnjem korisniku;

d) troškovi upravljanja spornim potraživanjima, uključujući troškove nastale otpisom nenaplativih potraživanja od korisnika i naplatom spornih potraživanja;

e) marketinški troškovi, uključujući sve troškove oglašavanja mobilnih usluga.

(3) Troškovi iz st. (1) i (2) ovog člana, uzimaju se u obzir samo proporcionalno odnosu ukupnog saobraćaja maloprodajnih usluga roaminga podnosioca Zahtjeva u regionu Zapadnog Balkana i ukupnog maloprodajnog saobraćaja svih maloprodajnih usluga, izračunat kao ponderisani prosjek tog omjera po mobilnoj usluzi, pri čemu ponderi odražavaju prosječne veleprodajne cijene roaminga koje je podnosilac Zahtjeva platio, u skladu s metodologijom utvrđenom u Aneksu II, st. (1) i (4) ovog pravila.

Član 15.
(Određivanje prihoda od pružanja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga)

(1) Kako bi se utvrdilo da podnosilac Zahtjeva ne može nadoknaditi svoje troškove, što bi ugrozilo održivost njegovog domaćeg modela naplate, uzimaju se u obzir samo sljedeći prihodi i isti se dostavljaju uz Zahtjev:

a) prihodi koji direktno proizlaze iz saobraćaja maloprodajnih mobilnih usluga koje potiču iz posjećene zemlje Zapadnog Balkana;

b) udio ukupnih prihoda od prodaje mobilnih maloprodajnih usluga na osnovu fiksnih periodičnih naknada.

(2) Prihodi iz tačke a) stava (1) ovog člana uključuju sljedeće:

a) sve maloprodajne naknade naplaćene u skladu sa članom 4. stav (5) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana za saobraćaj ostvaren nakon prekoračenja politike primjerenog korištenja koju primjenjuje operator koji pruža usluge roaminga;

b) sve prihode od alternativnih regulisanih usluga roaminga u skladu sa članom 7. stav (2) Odluke o cijenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana (sve prihode od usluga roaminga na Zapadnom Balkanu koje nudi operator, a koji se razlikuju od prihoda regulisanih maloprodajnih usluga roaminga);

c) prihode od svih domaćih maloprodajnih usluga obračunatih po jedinici ili doplate koje se odnose na fiksne periodične naknade za pružanje maloprodajnih mobilnih usluga koje proizlaze iz upotrebe mobilnih maloprodajnih usluga u posjećenoj zemlji Zapadnog Balkana.

(3) Za potrebe utvrđivanja prihoda iz tačke b) stav (1) ovog člana, u slučaju prodaje maloprodajnih mobilnih usluga u paketu s drugim uslugama ili terminalnom opremom, u obzir se uzimaju samo prihodi koji se odnose na prodaju maloprodajnih mobilnih usluga. Ti prihodi se određuju u odnosu na cijenu za odvojenu prodaju svake komponente paketa, ako je dostupna ili za samostalnu prodaju takvih usluga sa istim karakteristikama.

(4) Za određivanje udjela ukupnih prihoda od prodaje maloprodajnih mobilnih usluga povezanih sa pružanjem regulisanih maloprodajnih usluga roaminga, primjenjuje se metodologija utvrđena u Aneksu II, st. (1) i (5) ovog pravila.

Član 16.
(Ocjena Zahtjeva)

(1) Prilikom ocjene Zahtjeva, Agencija može utvrditi da podnosilac Zahtjeva ne može nadoknaditi troškove pružanja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga, što bi ugrozilo održivost njegovog domaćeg modela naplate, samo kada negativna neto maloprodajna marža za roaming podnosioca Zahtjeva iznosi najmanje 3% ili više njegove marže mobilnih usluga.

(2) Maloprodajna neto marža za roaming predstavlja iznos koji preostane nakon što se troškovi pružanja regulisanih maloprodajnih usluga roaminga oduzmu od prihoda od pružanja takvih usluga, utvrđenih u skladu sa ovim pravilom. Agencija pri određivanju iznosa neto marže, pregleda podatke dostavljene u Zahtjevu i utvrđuje njihovu usklađenost s metodologijom utvrđivanja troškova i prihoda, u skladu sa čl. 11-15. ovog pravila.

(3) U slučaju kada apsolutna vrijednost maloprodajne neto marže za usluge roaminga iznosi najmanje 3% ili više od marže za usluge u mobilnoj mreži, Agencija odbija zahtjev, ukoliko utvrdi da zbog posebnih okolnosti neće biti ugrožena održivost domaćeg modela naplate. Posebne okolnosti uključuju sljedeće situacije:

a) podnosilac zahtjeva je dio grupacije i postoje dokazi o internim transferima cijena u korist drugih povezanih preduzeća grupacije unutar regiona Zapadnog Balkana, posebno u pogledu znatne neravnoteže veleprodajnih naknada za roaming koje se primjenjuju unutar grupacija;

b) stepen konkurencije na domaćem tržištu pokazuje da postoji kapacitet da se apsorbuje smanjena marža;

c) primjena strože politike primjerenog korištenja, koja je i dalje u skladu sa čl. 4-7. ovog pravila, koja može smanjiti maloprodajnu neto maržu za roaming na manje od 3%.

(4) U izuzetnim okolnostima, kada podnosilac Zahtjeva ima negativnu maržu za mobilne usluge i negativnu maloprodajnu neto maržu za roaming, Agencija odobrava naplatu dodatne naknade za regulisane usluge roaminga.

(5) Prilikom davanja saglasnosti na primjenu dodatne naknade za regulisane usluge roaminga, Agencija u konačnoj odluci utvrđuje iznos provjerene negativne maloprodajne marže za roaming za koju se može osigurati povrat naplatom dodatne naknade za maloprodajne usluge roaminga koje se pružaju unutar regiona Zapadnog Balkana. Dodatna naknada je u skladu sa pretpostavkama o roaming saobraćaju na kojima se zasniva procjena Zahtjeva i određuje se u skladu sa načelima utvrđenim u članu 37. Zakona o komunikacijama.

DIO IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 17.
(Praćenje politike primjerenog korištenja)

(1) Agencija nadzire primjenu politike primjerenog korištenja i mjera za održivost ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming usluge.

(2) Operatori koji pružaju roaming usluge su obavezni, na zahtjev Agencije, dostaviti informacije o primjeni politike primjerenog korištenja i mjera za održivost ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming usluge.

Član 18.
(Usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije)

(1) Ovim pravilom vrši se usklađivanje sa sljedećim pravnim aktima Evropske unije (u daljnjem tekstu: EU):

a) Uredbom (EU) 531/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. juna 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji,

b) Uredbom (EU) 2015/2120 Evropskog parlamenta i Vijeća od 25. novembra 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektronskim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji i

c) Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2286 оd 15. decembra 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne upotrebe, o metodologiji procjene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming te o zahtjevu koji podnosi pružalac usluga roaminga za potrebe te procjene.

(2) Navođenje pravnih akata EU iz stava (1) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ova pravilo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-02-2-1012-1/21
12. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća Agencije
Nino Ćorić, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!