Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) tačka e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA - CAREVA ĆUPRIJA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijskog spomenika - Careva ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/09, 46/12 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijski spomenik - Careva ćuprija" zamjenjuju se riječima: "Građevina - Carev Most".

(2) Stav 3. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II-X postaju tač. III-XI.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilјu zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se slјedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su radovi na tekućem održavanju, konzervatorsko-restauratorski radovi, kao i radovi kojima je cilј prezentacija nacionalnog spomenika, a sve isklјučivo prema odgovarajućem projektu radova tekućeg održavanja, odnosno programu konzervatorsko-restauratorskih intervencija na nacionalnom spomeniku uz pažnju za očuvanjem autentičnosti, integriteta i vrijednosti te vodeći računa da tekući radovi ne uklјučuju radove rekonstrukcije, restauracije, konzervacije, nadogradnje, dogradnje, interpolacije, radove koji utječu na konstrukciju i/ili namjenu građevine, kao i bilo koje druge slične radove koji dovode do promjene gabarita objekta, visine, oblika ograde i slično;

b) Potrebno je uraditi studiju utjecaja na naslijeđe te sprovesti studijom predložene mjere umanjenjenja negativnog utjecaja nepovolјnih atmosferskih utjecaja vibracija od saobraćaja i intezivanog prometa;

c) Potrebno je osigurati redovno tekuće održavanje nacionalnog spomenika;

d) Izvršiti iluminaciju objekata prema odgovarajućem projektu kojim će se definirati vrsta, boja, jačina i usmjerenje osvjetlјenja;

e) Uraditi projekat, te izvršiti zamjenu postojeće ograde u skladu sa izvornim izgledom i materijalizacijom prvobitne;

f) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvoljeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite naslijeđa na sadržaj teksta, dizajn i poziciju na koju će se postaviti;

g) Nijedan građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski zahvat, kao i bilo koja druga intervencija na nacionalnom spomeniku utvrđena navedenim dokumentima ne može biti izvođena bez odobrenja federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u dalјnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

h) Svi radovi trebaju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite.

S obzirom na trenutno stanje nacionalnog spomenika utvrđuju se slјedeće hitne mjere zaštite:

a) Uraditi detalјan snimak postojećeg stanja uz ispitivanje konstrukcije mosta;

b) U skladu sa nalazima ispitivanja utvrditi privremene restauratorske i sanacione intervencije kao i mjere očuvanja objekta, te ih sprovesti;

c) Uraditi projekat konzervatorsko-restauratorskih radova uz preporuke za intervencije kojima bi se ublažilo buduće djelovanje intenzivnog saobraćaja na konstrukciju, djelovanje soli i ostalog čemu je ovaj most posebno izložen.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.8-2.5-43/19-34
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!