Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA UGOVOR O KREDITU BR. BH-P2, ZAKLJUČEN 20. OKTOBRA 2009. ZA PROJEKAT IZGRADNJE SISTEMA ZA ODSUMPORAVANJE DIMNIH GASOVA ZA TERMOELEKTRANU UGLJEVIK U VEZI S PRODUŽENJEM ROKA ISPLATE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I JAPANSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU (JICA)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana na Ugovor o kreditu br. BH-P2, zaključen 20. oktobra 2009. za Projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik u vezi s produženjem roka isplate između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), potpisanog u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-308/19
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma Paralamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!