Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16), i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerveza 2017. godinu, broj 01-50-1-149-8/17 od 25.1.2017. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u iznosu od 7.500,00 KM, RKT župnom uredu Sveti Duh, Nova Bila za finansijsku pomoć u opravci župne kuće.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o fINansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun RKT župnog ureda Svetog Duha, Nova Bila.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se RKT župnog ureda Svetog Duha, Nova Bila da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-02-2-257-140/17
21. decembra 2017. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!