Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH"-, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka e), čl. 12. i 16. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članom 9. Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19) i Instrukcije o višegodišnjim projektima broj 05-02-1-432-1/12 od 10.01.2012. godine, na prijedlog Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 1. sjednici, održanoj 30.12.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o višegodišnjem projektu nabavke helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/18, 5/19 i 34/19), u članu 2. stav (1) dodaje se tačka d) koja glasi:

"d) Sredstva u iznosu od 1.374.800,00 KM bit će osigurana prestrukturiranjem odobrenih budžetskih sredstava u 2019. godini, koja će se alocirati na ekonomski kod 821300 - Nabavka opreme, sa sljedećih budžetskih pozicija:

1) 613700 - izdaci za tekuće održavanje, 87.200,00 KM,

2) 613800 - izdaci za osiguranje i bankarske usluge, 210.000,00 KM,

3) 613900 - ugovorene usluge, 1.077.600,00 KM."

Član 2.


U članu 3. stav (1) mijenja i glasi:

"Sredstva iz člana 2. stav (1) tačke a), c) i d) ove Odluke evidentirat će se na posebnom projektnom kodu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine."

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 191/19
30. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!