Službeni glasnik BiH, broj 2/20

Na osnovu člana 18. stav 3. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), člana 22. st. (2) i (5) Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj UV-104-01-1-116/15 od 28.12.2015. godine, te člana 6. st. (2), (3) i (4) i člana 9. Pravilnika o radu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst, broj 122-17-2-1427-6/19 od 25.06.2019. godine, a u skladu sa Zaključkom sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine održane 27.12.2019. godine, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE - GLAVNE JEDINICE MOSTAR


Član 1.


Silvija (Marko) Ramljak, VSS - diplomirani ekonomista, iz Mostara, imenuje se na radno mjesto direktora Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar na mandatni period u trajanju od četiri godine, počevši od 01.01.2020. godine do 31.12.2023. godine.

Član 2.


Prava, obaveze i odgovornosti lica iz člana 1. ove odluke koja proističu iz radnog odnosa zasnovanog na mandatni period u skladu s ovom odlukom, utvrdiće se na osnovu propisa i akata koji nemaju karakter propisa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.

Član 4.


Ova odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta.

Broj 121-12-2-3060-2/19 ZN
30. decembra 2019. godine
Sarajevo


Guverner
Dr. Senad Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!