Službeni glasnik BiH, broj 40/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 49. sjednici, održanoj 20.04.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O USVAJANJU AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA DRUŠTVENU INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA ZA PERIOD 2021–2025.


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom usvaja se Akcioni plan Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021–2025. godine (u daljnjem tekstu: Akcioni plan).

Član 2.
(Primjena Akcionog plana)

(1) Akcioni plan utvrđen ovom odlukom predstavlja planski i operativni dokument koji je okvir djelovanja za sve pojedince i institucije koji su, u skladu sa svojim nadležnostima, neposredno uključeni u njegovu primjenu.

(2) Primjenu Akcionog plana prati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ima zadatak da priprema redovne godišnje izvještaje koje razmatra i usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prati primjenu, prikuplja informacije i sarađuje s nosiocima aktivnosti koji provode ovaj akcioni plan, te realizira sve ostale aktivnosti u vezi s praćenjem Akcionog plana.

(4) Sredstva namijenjena za provedbu Akcionog plana raspoređuju se u skladu s okvirnim odnosima (Federacija Bosne i Hercegovine 62,66%, Republika Srpska 31,34% i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine 6%). Sredstva se mogu usmjeriti na prioritetni strateški cilj.

Član 3.
(Sastavni dio Odluke)

Sastavni dio ove odluke je Akcioni plan.

Član 4.
(Prelazne odredbe)

Danom stupanja na snagu ove odluke svi rokovi predviđeni za realizaciju aktivnosti Okvirnog akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. produžuju se do 2025. godine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 29/22
20. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.