Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 8. stav (1) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), člana 3. stav (3) Odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/22) na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 47. sjednici, održanoj 18.03.2022. godine, godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVU CRVENOG KRSTA BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU PRUŽANJA MEĐUNARODNE POMOĆI CRVENOM KRSTU UKRAJINE ZA POMOĆ U LIJEKOVIMA I DRUGIM POTREPŠTINAMA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tri stotine hiljada konvertibilnih maraka), odnosno iznos u konvertibilnim markama izražen u protuvrijednosti od 150.000,00 eura na dan uplate, a u skladu s raspoloživim sredstvima tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2022. godine.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke namjenjena su za humanitarnu pomoć civilnom stanovništvu Ukrajine, a evidentirati će se na ekonomskoj kategoriji 614700 (transferi u inostranstvu).

Član 3.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 23/22
18. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!