Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 5. st. 2. i 3. Statuta Komisije i odredbi člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanju i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana, 26.2.2019. godine, donijela


ODLUKU


O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG KOMISIJE


Član 1.


Augustin Mišić, dipl. oec. imenuje se za predsjedavajućeg Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine na mandatni period od godinu dana.

Član 2.


U skladu sa članom 1., imenovani preuzima sva prava i obaveze predsjedavajućeg, sa 1.3.2019. godine.

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je razriješila prof. dr. Novaka Kondića s funkcije predsjedavajućeg KRR BiH s danom 28.2.2019. godine, zbog isteka mandata. U skladu sa Statutom Komisije, a na prijedlog Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH, Komisija RRBiH je na svojoj sjednici održanoj dana 26.2.2019. godine, za predsjedavajućeg Komisije za računovodstvo i reviziju BiH imenovala Augustina Mišića na mandatni period od godinu dana, od 1.3.2019. godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 110-3/19
26. februara 2019. godine


Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Novak Kondić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!