Službeni glasnik BiH, broj 50/17

Na osnovu člana 17. stav (2) i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 9. stav (1) Pravilnika o metodama analize maslinovog ulja ("Službeni glasnik BiH", broj 68/13) i člana 3. stav (1) Pravilnika o ovlašćivanju panela za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja ("Službeni glasnik BiH", broj 74/14), na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 103. sjednici održanoj 30. maja 2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE


ZA OVLAŠĆIVANJE SLUŽBENOG PANELA ZA ORGANOLEPTIČKU ANALIZU DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA U SVRHU SLUŽBENE KONTROLE

1. Ovlašćuju se za službeni panel Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za organoleptičku analizu djevičanskih maslinovih ulja u svrhu službene kontrole, sljedeći ocjenjivači:

a) Miro Barbarić, vođa panela,

b) Ana Karačić, član,

c) Ivan Soldo, član,

d) Ivica Perić, član,

e) Kristina Batinić, član,

f) Žana Brkić, član,

g) Marijo Leko, član,

h) Miljan Grgić, član,

i) Mirko Jarak, član,

j) Mladen Gašpar, član,

k) Nino Rotim, član,

l) Aida Šukalić, član,

m) Paulina Šaravanja, član,

n) Biljana Nikolić, član,

o) Jasmina Aliman, član,

p) Vedrana Komlen, član,

r) Dženan Vukotić, član.

2. Službeni panel iz tačke 1. ovog rješenja ovlašćuje se na mandat od dvije godine, a produžuje se podnošenjem novog zahtjeva Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 122/17
30. maja 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!