Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU INDUSTRIJSKE GRADITELJSKE CJELINE ELEKTRIČNE CENTRALE NA HRIDU (DUDINOM HRIDU) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju industrijske graditeljske cjeline električne centrale na Hridu (Dudinom Hridu) u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 24/10 i 48/13) u tački I stav 2. briše se tačka b), a dosadašnja tačka c) postaje tačka b).

(2) U stavu 3. brišu se br. k.č: "1341, 1342, 1343, 1344 i 457", a iza broja "676" dodaje se riječ "- dio".

(3) Stav 4. mijenja se i glasi:

"Stambeni objekat koji se nalazi unutar prostornog obuhvata nacionalnog spomenika (na kopiji katastarskog plana objekat je označen brojem 1, a u ZK ulošku broj CVII/407 se identificira kao ZK parcela broj 457), ne čini nacionalni spomenik.".

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II-IX postaju tač. III-X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"Na prostoru nacionalnog spomenika definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) dozvoljena je revitalizacija prvobitne funkcije objekta električne centrale;

b) dozvoljeno je izvođenje radova redovnog održavanja i remonta proizvodno-energetskih postrojenja;

c) dozvoljeni su konzervatorsko-resturatorski radovi, radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika, kao i interpolacija neophodnih instalacija za ovakvu vrstu objekata na način koji neće ugroziti vrijednost objekata, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

d) nijedan građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski zahvat, na nacionalnom spomeniku ne može biti izvođen bez odobrenja nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavljeno mišljenje nadležne službe zaštite;

e) dozvoljeno je vršenje adaptacije objekta električne centrale i njegova eventualna transformacija u muzejski, edukacioni ili izložbeni prostor, ili u neke druge svrhe koje su u duhu prvobitne namjene glavnog objekta električne centrale Hrid, a na način koji neće ugroziti vrijednost objekata, uz odobrenje nadležnog ministarstva i uz stručno nadziranje nadležne službe zaštite;

f) izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dopušteno postavljanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite;

g) vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina.

Na stambenom objektu iz tačke I stav 4. ove odluke, koji se nalazi unutar prostornog obuhvata nacionalnog spomenika, dozvoljeno je izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i zanatskih radova i intervencija koje svojim obimom, formama i materijalizacijom, neće ugroziti nacionalni spomenik, uz prethodno pribavljanje odobrenja nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavljeno mišljenje nadležne službe zaštite.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.4-2.5-43/19-36
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!