Međunarodni ugovori, broj 7/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. maja 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA SPORAZUM O GRANTU U OKVIRU INVESTICIONOG GRANTA SIDA-e BiH MUNIC WATSAN, ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (KORISNIK) I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) DANA 30. 4. 2013. U LUKSEMBURGU 114. 5. 2013. U SARAJEVU, IZMIJENJEN 25. 9. 2018. (SPORAZUM O GRANTU)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Sporazum o grantu u okviru investicionog granta SIDA-e BiH Munic WatSan, zaključen od i između Bosne i Hercegovine (korisnik) i Evropske investicione banke (banka) dana 30.4.2013. u Luksemburgu i 14.5.2013. u Sarajevu, izmijenjen 25.9.2018. (Sporazum o grantu).

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-963/21
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!