Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Kоnkurеnciјsko vijeće, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), člana 122. stav (2) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 40/16), u postupku pokrenutom Zaključkom o pokretanju postupka broj UP-06-26-3-014-9-II/17 dana 11.10.2017. godine donesenom po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Ekopak - Društvo za postupanje ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo, putem advokata Samira Čengića, Pruščakova br 14, 71 000 Sarajevo, protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Marka Marulića 2, Sarajevo 71000, radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/16), u smislu člana 4. stav (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji, nа 14. (četrnaestoj) sјеdnici оdržаnој dana 30.11.2017. gоdinе, je dоnijelo


ZAKLJUČAK
(1) Obustavlja se postupak.

(2) Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće je dana 23.06.2017. godine zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka broj UP-06-26-3-014-1-II/17 (u daljem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane privrednog subjekta Ekopak - Društvo za postupanjem ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili Ekopak), putem advokata Samira Čengića, Pruščakova br 14, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Marka Marulića 2, Sarajevo 71000 (u daljem tekstu: Protivna strana ili Ministarstvo), radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/16) (u daljem tekstu: Pravilnik), u smislu člana 4. stav (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) (u daljem tekstu: Zakon).

Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je ista nije potpuna i kompletna, u smislu člana 28. stav (2) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je tako dana 24.07.2017. godine pod brojem UP-06-26-3-014-2-II/17 i dana 04.08.2017. godine pod brojem UP-06-26-3-014-3-II/17 uputilo Zahtjev za dopunom predmetnog Zahtjeva. Urgencija za dostavljanjem podataka upućena je dana 04.09.2017. godine pod brojem UP-06-26-3-014-4-II/17.

Podnosilac zahtjeva je traženo dostavio dana 12.09.2017. godine podneskom zaprimljenim pod brojem 06-26-3-014-5-II/17 i podneskom broj pod brojem UP-06-26-3-014-6-II/17.

Nakon kompletiranja Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je dana 10.10.2017. godine (akt broj UP-06-26-3-014-7-II/17) Podnosiocu zahtjeva izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, u smislu člana 28. stav (3) Zakona.

S obzirom da je Konkurencijsko vijeće ocijenilo da nije moguće bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona o konkurenciji na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, donio je Zaključak o pokretanju postupka, broj UP-06-26-3-014-9-II/17 dana 11.10.2017. godine. Istog dana Zaključak je dostavljen Podnosiocu zahtjeva u prilogu akta broj UP-06-26-3-014-13-II/17 i Ministarstvu u prilogu akta broj UP-06-26-3-014-14-II/17.

Ministarstvo je dana 01.11.2017. godine Konkurencijskom vijeću dostavilo odgovor na pokrenuti Zaključak podneskom broj UP-06-26-3-014-15-II/17.

Advokat Samir Čengić, punomoćnik privrednog subjekta Ekopak, je dana 07.11.2017. godine obavijestio Konkurencijsko vijeće da privredni subjekt Ekopak povlači Zahtjev za pokretanje postupka, obzirom da je dana 25.10.2017. godine Ministarstvo donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 84/17) kojim je izmijenjen sporni član 15. stav 8. Pravilnika, a zbog čega je predmetni Zahtjev i podnesen.

U skladu sa članom 122. stav (1) Zakona o upravnom postupku, stranka može odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka. Takođe, članom 123. stav (1) Zakona o upravnom postupku je određeno da stranka može odustati od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave organu koji vodi postupak.

Na osnovu navedenoga, a u vezi sa članom 122. stav (1) Zakona o upravnom postupku, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.

Administrativna taksa


Na ovaj Zaključak Podnosilac zahtjeva, u skladu sa članom 2. Tarfini broj 108. stav (1) tačka b) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je obavezan platiti administrativnu taksu u iznosu od 500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovog Zaključka.

Broj UP-06-26-3-014-17-II/17
30. novembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjednik
Ivo Jerkić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!