Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) tačka e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE - OFICIRSKI PAVILJONI U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o proglašenju graditeljske cjeline - Oficirski paviljoni u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/11) u tački I stav 5. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II-IX postaju tač. III-X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilјu trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se slјedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke:

a) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

b) Dozvolјeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi održavanja objekata i radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika;

c) Nije dozvolјeno radove iz prethodne podtačke, za čije je izvođenje Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine propisano izdavanje odobrenja za građenje (građevinska dozvola), izvoditi bez odobrenja federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručnog nadzora nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

d) Dozvolјena je adaptacija unutrašnjosti objekata u cilјu njihovog prilagođavanja savremenim tehnološkim zahtjevima i namjeni objekta (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sačuvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

e) Izradi Projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu treba prethoditi detalјno snimanje objekta, istraživački radovi koji će obuhvatiti analizu građevinskog materijala, vrstu i ton boja vanjskih zidova fasada, te definiranje metodološkog pristupa usmjerenog na očuvanje historijskih vrijednosti objekta;

f) Prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti iste ili istovrsne materijale, uz primjenu istih tehnoloških pristupa u najvećoj mogućoj mjeri;

g) Obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalјa, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača i nije dozvolјena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalјa (kamene i druge plastike –nadvratnika, vijenaca i sl.);

h) Projektnom dokumentacijom obraditi dotrajale i oštećene elemente objekta i predvidjeti njihovu zamjenu u skladu sa gore navedenim metodama;

i) Potrebno je izvršiti preoblikovanje ili uklanjanje prizemne dogradnje na sjeverozapadnom objektu cjeline koji se nalazi na uglu ulica Franje Račkog i Koste Hermana i jugozapadnom objektu na uglu ulica Franje Račkog i Vilsonovo šetalište. Isto je potrebno uraditi sa nadstrešnicom neprimjerenog oblika na južnom objektu usmjerenom ka Vilsonovom šetalištu;

j) Izvršiti hortikulturno uređenje zelene površine u skladu sa historijskim vrijednostima cjeline;

k) Izraditi plan održavanja graditelјske cjeline;

l) U cilјu umanjenja negativnog vizuelnog utjecaja postojećeg stambenog objekta izgrađenog šezdesetih godina XX stoljeća dozvolјeni su radovi na njegovom preoblikovanju i sanaciji fasade;

m) Izvršiti restauraciju ograde;

n) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvoljeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju na koju će se postaviti;

o) Dozvolјene su mjere energetske obnove građevine uz prethodno izrađen i odobren projekat;

p) Radovi ne smiju ni na koji način negativno utjecati na spomeničke vrijednosti i autentičnost;

q) Dozvolјena je upotreba obnovlјivih izvora energije i alternativnih sistema za njihovo korištenje ako se njihovom primjenom ne ugrožavaju spomeničke vrijednosti."

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.7-2.5-43/19-32
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!