"Službeni glasnik BiH", broj 22/21 3.6.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 [3.6.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU ODOBRENJA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O NABAVCI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O DODJELI TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAMJENE, KRITERIJA I NAČINA RASPODJELE SREDSTAVA ZA PODRŠKU NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU TEKSTA IZJAVE SUPERVIZORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-18959-2/21 OD 21.04.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKATA JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU DOMENE I PODDOMENA INTERNET PORTALA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS U KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO ZA USMJERAVANJE SREDSTAVA KAO POMOĆ U REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA BRANIOCIMA GORAŽDA NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA PLAĆANJE USLUGE OBAVEZNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE PRIZEMNOG DIJELA OBJEKTA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE JU OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA UPIS U EMIS SISTEM I DODJELU OID BROJA UČENICIMA KOJI NISU OSTVARILI MINIMALAN BROJ BODOVA U SKLADU SA KRITERIJIMA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTV ENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO" BROJ 02-04-20473-24.2 OD 07.05.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKI RATNI TEATAR - SARTR"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O NAKNADI ZA RAD SUPERVIZORA
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
INSTRUKCIJU O IZMJENAMA I DOPUNI INSTRUKCIJE O HITNOM, TEKUĆEM, POVREMENOM I STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
INSTRUKCIJU O HITNOM, TEKUĆEM, POVREMENOM I STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "9. MAJ" PAZARIĆ
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU BUDŽETSKOG KORISNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RADNO PRAVNOM STATUSU PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RADNO PRAVNOM STATUSU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RADNO PRAVNOM STATUSU ZAMJENICE PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE CENTAR SARAJEVO ZA 2022. GODINU
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA MLADIMA ZA POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIČKE INICIJATIVE I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O IZRADI PROPISA I DRUGIH AKATA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA IZGRADNJU STAMBENOG/STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI MAGUDA U SARAJEVU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BROJ 35
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ULICI MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA BROJ 5
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "LIJEVA OBALA MILJACKE - BISTRIK" /Skraćeni postupak/
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA " LIJEVA OBALA MILJACKE - BISTRIK " (Skraćeni postupak)
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RADA BORAČKIH UDRUŽENJA ZA 2021. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I KULTURNO - HISTORIJSKO NASLIJEĐE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA BORACA I ŽRTAVA RATA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ I EKOLOGIJU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O OSLOBAĐANJU OBAVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDŽA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!