"Službeni glasnik BiH", broj 6/22 28.1.2022.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 6/22 [28.1.2022.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "HRVATSKA POŠTA" D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONIŠTAVANJU PONOVNOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR -TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA UČEŠĆE, S PRAVOM GLASA U RADU KONFERENCIJE ZA OBLAST ZDRAVSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O IMENOVANJU PROMJENLJIVIH ČLANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
UPUTSTVO O DOKUMENTACIJI KOJOM SE DOKAZUJE STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH - U DECEMBRU 2021. GODINE
JKP "VODOSTAN" DOO ILIJAŠ
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
JKP "VODOSTAN" DOO ILIJAŠ
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOSTAN" D.O.O. ILIJAŠ
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
SAOPĆENJE O IZVRŠENIM REVIZIJAMA UČINKA U 2021. GODINI
JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "DERVIŠ NUMIĆ" TUZLA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!