"Službeni glasnik BiH", broj 24/24 20.6.2024.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/24 [20.6.2024.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU RADI VRŠENJA OVLAŠTENJA SKUPŠTINE PREDUZEĆA U KANTONALNOM JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "GRAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA OSNIVANJE FAKULTETA MEDICINSKIH NAUKA U OKVIRU INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRISTUP KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA JAVNE USTANOVE "MEMORIJALNI CENTAR SARAJEVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2024. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU JEDNOG UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
UGOVOR O PRISTUPANJU KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, ČLANA I ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANA I ČLANA ISPRED USTANOVE UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM", SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU JEDNOG V. D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "APOTEKE SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V. D. PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO PRIM. DR. SILVA RIZVANBEGOVIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ISAK SAMOKOVLIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE "PRVA OSNOVNA ŠKOLA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA IZBOR NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O REPREZENTACIJI I POKLONIMA ZA IMENOVANE FUNKCIONERE U GRADU SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU GRADA SARAJEVA ZA 2024. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
POSEBNU ODLUKU O PRIVREMENOM KORIŠTENJU DIJELA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O ORGANIZACIJI SISTEMA PARKIRANJA NA JAVNIM PARKING POVRŠINAMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O ZAŠTITI I SIGURNOSTI NA RADU U KABINETU PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA KJP CENTRA "SKENDERIJA"D. O. O. SARAJEVO
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP CENTRA "SKENDERIJA "D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!