"Službeni glasnik BiH", broj 48/19 5.12.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 48/19 [5.12.2019.]

Akti iz ovog broja:

Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-37"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENOM OBJEKTU "K-36", IZGRAĐENOM NA NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-91"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 363. ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM NEPOSREDNE POGODBE IMAMOVIĆ ELVIRU RADI OBLIKOVANJA GRAĐEVINSKE PARCELE
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRTE UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA- ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B-1, B-2 I B-3, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJE ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA KUPCIMA NEKRETNINA
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA PROJEKAT "JAVNI PREVOZ SARAJEVO - DIO 2"
Skupština Kantona Sarajevo
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE UGOVORA O ZAKUPU ZEMLJIŠTA U KRUGU GRADSKE DEPONIJE SMILJEVIĆI ZAKLJUČENOG IZMEĐU KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BiH
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O KONTROLI JAVNIH NABAVKI U SVIM INSTITUCIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
IZMJENE TARIFNOG SISTEMA KJKP "TOPLANE - SARAJEVO" D.O.O., SA METODOLOGIJOM OBRAČUNA ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DATUM PRESTANKA RADA SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS SLUŽBE I DATUMA POČETKA RADA SLUŽBE ZA PROTOKOL I PRESS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "POZORIŠTE MLADIH" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO BROJ 02-05-30731-3.2/19 OD 15.08.2019. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ELABORATA OPRAVDANOSTI USPOSTAVE CENTRA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM ZRAKA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO BROJ 02-05-23496-19.2/19 OD 13.06.2019. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO BROJ 02-05-19730-37.2/19 OD 10.05.2019. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA UKOPNO MJESTO U "ALEJI VETERANA" U GROBLJU VLAKOVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO-Gradonačelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA SA POZICIJE: TEKUĆA REZERVA
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAŠTITI I ZAŠTITNIM MJERAMA ZA IZVORIŠTA PITKE PODZEMNE VODE BUNARA B-1 U PODRUČJU POGONA COCA COLA HBC B-H D.O.O. SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE ZA BUNAR OB-1 U KRUGU POGONA MI "OVAKO"
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE "Puhovik"
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA PARCELACIJE STAMBENO NASELJE "DROZGOMETVA" HADŽIĆI
OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE HADŽIĆI ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU GRADSKOG NOGOMETNOG STADIONA U ILIJAŠU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJSKA I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, BUDŽET, PRIVREDU, FINANSIJSKA I EKONOMSKA PITANJA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O PRESTRUKTUrIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE ILIJAŠ ZA 2019. Godinu
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!