"Službeni glasnik BiH", broj 73/20 14.10.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 73/20 [14.10.2020.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "UNIS-GROUP" D.O.O. ILIDŽA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA BROJ: 1027080000043319 OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENAMA RJEŠENJA O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2019. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU GRAĐEVINAR D.O.O. MOSTAR U IZNOSU OD 500.000,00 KM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA RADI IZVOĐENJA RADOVA NA IZMJEŠTANJU DV 110 KV TS PAZARIĆ-EVP KONJIC NA KORIDORU Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA RADI IZVOĐENJA RADOVA NA IZMJEŠTANJU SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA DV 10(20) kV PRIKLJUČNI ZA TS BRADINA II I NISKONAPONSKE MREŽE 0,4 kV TS 10(20)/0,4 kV BRADINA I, OPĆINA KONJIC, K.O. BRADINA NA KORIDORU Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!