"Službeni glasnik BiH", broj 28/21 15.7.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 28/21 [15.7.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU ČIJI JE SASTAVNI DIO IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU KANTONALNOG STAMBENOG FONDA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJI ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA MRZIĆ ĐEMILA KAO KUPCEM
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA" ILIDŽA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ŠIP"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA REALIZACIJU PROJEKTA GRADSKOG PRIJEVOZA U SARAJEVU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2019. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM RADA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA PERSONALNIH DOSIJEA ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O KRITERIJIMA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZAHTJEVA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PREUSMJERAVANJE NAMJENSKIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE NA UPRAŽNJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO" ZA RAZRJEŠENJE V.D. DIREKTORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI V.D. UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO" ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE, BROJ 02-04-20473-60/21 OD 07.05.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOST ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" BROJ: 28-1046/21 OD 28.06.2021. GODINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LISTI LIJEKOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA TUMAČENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU DOKTORA MEDICINE OVLAŠTENIH ZA PREGLED, UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI OSOBA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA I ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA IZ DRUGIH POLICIJSKIH ORGANA U BOSNI I HERCEGOVINI U UPRAVU POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA VETERINARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU GIMNAZIJA DOBRINJA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O IZMJENI I DOPUNAMA INSTRUKCIJE O BLIŽOJ PRIMJENI KRITERIJA VREDNOVANJA PREMA UREDBI O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA I PRAVILIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U INSTITUCIJAMA U KANTONU SARAJEVO, GRADU SARAJEVO I OPĆINAMA U KANTONU SARAJEVO
Ministarstvo privrede KS
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMALNA RIVIJERA ILIDZA" D.O.O. SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADSKA UPRAVA
ODLUKU O IZBORU ČLANA RADNOG TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA
OPĆINA CENTAR SARAJEVO
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ETIČKE KOMISIJE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA, SLOBODE I RODNU RAVNOPRAVNOST
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO"
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ZAKLJUČAK O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2021. GODINU
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRESTRUKTURIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2021. GODINU
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!